Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2003.08.08
do 2009.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
2010.01.01
zmieniony przez
2015.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1110
2018.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2027
2021.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 857
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

  1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

  2) datę wydania orzeczenia;

  3) datę złożenia wniosku;

  4) podstawę prawną wydania orzeczenia;

  5) imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu;

  6) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;

  7) ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;

  8) symbol przyczyny niepełnosprawności;

  9) datę lub okres powstania niepełnosprawności;

  10) okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;

  11) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;

  12) uzasadnienie;

  13) pouczenie o przysługującym odwołaniu;

  14) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

  1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

  2) datę wydania orzeczenia;

  3) datę złożenia wniosku;

  4) podstawę prawną wydania orzeczenia;

  5) imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

  6) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

  7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  8) ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;

  9) symbol przyczyny niepełnosprawności;

  10) okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;

  11) datę lub okres powstania niepełnosprawności;

  12) datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;

  13) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;

  14) uzasadnienie;

  15) pouczenie o przysługującym odwołaniu;

  16) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

3. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:

  1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

  2) datę wydania orzeczenia;

  3) datę złożenia wniosku;

  4) podstawę prawną wydania orzeczenia;

  5) imię i nazwisko osoby zainteresowanej;

  6) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

  7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  8) stopień niepełnosprawności;

  9) symbol przyczyny niepełnosprawności;

  10) datę lub okres powstania niepełnosprawności;

  11) okres, na jaki wydano orzeczenie;

  12) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez lekarza - członka powiatowego zespołu;

  13) uzasadnienie;

  14) pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;

  15) podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza - członka zespołu orzekającego.

4. Uzasadnienie orzeczenia o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione, dokumentów potwierdzających ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub wskazań do ulg i uprawnień.

5. Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się na piśmie osobom, o których mowa w § 7 ust. 3, nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.