Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.27
do 2020.12.30
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
2010.10.01
zmieniony przez
2015.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1110
2018.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2027
2020.03.27
zmieniony przez
2020.12.31
zmieniony przez
2021.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 857
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. 1. Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:

  1) przewodniczący zespołu - ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne;

  2) sekretarz - ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

  3) lekarz:

   a) prawo wykonywania zawodu lekarza,

   b) tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

  4) psycholog - ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia;

  5) pedagog - ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika;

  6) doradca zawodowy - ukończone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;

  7) pracownik socjalny - kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej.

2. Członkowie powiatowego zespołu i wojewódzkiego zespołu są obowiązani odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27, i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.