Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.07.02
do 2011.05.22
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
2011.05.23
zmieniony przez
2013.10.24
zmieniony przez
2014.02.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 226
2015.09.05
zmieniony przez
2015.10.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1710
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2020.03.31
zmieniony przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazanym w umowie o wypłatę premii technologicznej po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu technologicznego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje całą premię technologiczną albo pierwszą ratę premii technologicznej na rachunek, o którym mowa w ust. 1, po przedłożeniu przez przedsiębiorcę następujących dokumentów, za pośrednictwem banku kredytującego:

  1) kopii faktur i dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

  2) kopii umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli faktury, o których mowa w pkt 1, dotyczą wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 lub 3 lub 6;

  3) oświadczenia o wielkości sprzedaży, o której mowa w art. 9 ust. 6, za okres od dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej do dnia złożenia wniosku o wypłatę całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

  4) opinii sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1, stwierdzającej wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 9 ust. 6, na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy dokumentacji procesu wdrażania;

  5) informacji o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

  6) zobowiązania, że produkcja towarów lub świadczenie usług wynikające z inwestycji technologicznej będzie kontynuowane w województwie, w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna, albo w m.st. Warszawie, jeżeli inwestycja technologiczna została zrealizowana w m.st. Warszawie, co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę uzyskanej premii technologicznej;

  7) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o wypłatę całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

  8) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

  9) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

  10) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę całej premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

  11) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę całej raty premii technologicznej albo jej pierwszej raty.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ratę premii technologicznej na rachunek, o którym mowa w ust. 1, po przedłożeniu przez przedsiębiorcę następujących dokumentów, za pośrednictwem banku kredytującego:

  1) oświadczenia o wielkości sprzedaży, o której mowa w art. 9 ust. 6, za okres od dnia złożenia ostatniego zaakceptowanego wniosku o wypłatę raty premii technologicznej do dnia złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej;

  2) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej;

  3) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej;

  4) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej;

  5) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej;

  6) oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę tej raty premii technologicznej.