Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.07.02
do 2011.05.22
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
2011.05.23
zmieniony przez
2014.02.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 226
2015.09.05
zmieniony przez
2015.10.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1710
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2020.03.31
zmieniony przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć:

  1) kwoty 4 mln zł;

  2) limitów pomocy publicznej na inwestycję dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, lub średniego przedsiębiorcy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków, o których mowa w ust. 5, oraz 50% wartości wydatków, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego wydatki, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, poniesione po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy premii technologicznej.

3. Premia technologiczna przeznaczona na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 5, wraz z wszelką inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzielaną na pokrycie tych samych wydatków, oraz pomocą na tworzenie miejsc pracy w ramach inwestycji technologicznej, nie może przekroczyć limitów pomocy publicznej na inwestycję określonych dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Premia technologiczna przeznaczona na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 6, wraz z wszelką inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzielaną na pokrycie tych samych wydatków, nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

5. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorców realizujących tę inwestycję wydatki na:

  1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

  2) najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych innych niż grunty, budynki lub budowle, jeżeli umowa najmu, dzierżawy lub leasingu przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;

  3) najem, dzierżawę lub leasing gruntów, budynków lub budowli, jeżeli najem, dzierżawa lub leasing będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

  4) rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe;

  5) instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe;

  6) zakup lub leasing, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia z upływem okresu leasingu wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, które:

   a) są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.), przedsiębiorcy, będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,

   b) zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,

   c) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001).

7. Środki trwałe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.