Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.07.02
do 2011.05.22
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730
2011.05.23
zmieniony przez
2014.02.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 226
2015.09.05
zmieniony przez
2015.10.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1710
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej udzielanej ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na zasadach określonych w ustawie.

3. Wypłata premii technologicznej dokonywana jest jednorazowo albo w ratach, w zależności od wielkości sprzedaży, o której mowa w ust. 6.

4. Wypłata premii technologicznej albo raty premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem banku kredytującego do Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. Wniosek o wypłatę raty premii technologicznej może być składany do Banku Gospodarstwa Krajowego nie częściej niż raz na 3 miesiące.

6. Premia technologiczna albo rata premii technologicznej jest wypłacana do banku kredytującego do wysokości odpowiadającej wartości netto (bez podatku od towarów i usług) sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej zapłaconymi fakturami, za okres od dnia zakończenia inwestycji technologicznej do dnia złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej albo pierwszej raty premii technologicznej albo za okres między datą ostatniego zaakceptowanego wniosku o wypłatę raty premii technologicznej a datą kolejnego wniosku o wypłatę raty premii technologicznej. Wartość sprzedaży w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania zapłaty, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

7. Premia technologiczna dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych jest traktowana jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6.