Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.07.29
do 2021.04.15
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
Istniejące wersje czasowe art. 21f
2018.01.01
dodany przez
2018.01.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 141
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1402
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 706
2022.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2474
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21f. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, może być udzielana również przez podmiot działający na rzecz rozwoju innowacyjności, posiadający potencjał kadrowy, techniczny i finansowy do realizacji programów ustanowionych zgodnie z art. 21a oraz doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie innowacyjności.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. W ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 2, określa się:

    1) miejsce, formę i termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż miesiąc, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie,

    2) tryb przeprowadzenia konkursu,

    3) szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,

    4) przedmiot konkursu, w tym zadania przewidziane do realizacji,

    5) kwotę przeznaczoną na finansowanie konkursu

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji i cele ustanowionych programów zgodnie z art. 21a.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje środki finansowe na organizowanie i finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.