Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 30.05.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2024 r. poz. 837

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (Dz. U. poz. 1021 i 2641) wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na przedsięwzięcia w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*) - Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, zwanych dalej "pomocą", w części powierzonej do realizacji ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, oraz podmiot udzielający pomocy.";

   _________________
   *)Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został przyjęty uchwałą nr 55/2021 Rady Ministrów w dniu 30 kwietnia 2021 r. (z późniejszymi zmianami). Działania planowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wynikają z założeń Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility - RRF), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17) w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy (ang. Next Generation EU).

  2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2023/2831", z przeznaczeniem na wspieranie realizacji przedsięwzięć w zakresie infrastruktury badawczej.";

  3) w § 6:

   a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i:

    - w pkt 3:

     - - lit. a otrzymuje brzmienie:

      "a) produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury,",

     - - po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

      "aa) przetwarzania i wprowadzania produktów rybołówstwa i akwakultury do obrotu, jeżeli kwota pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu,",

    - uchyla się pkt 4,

   b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

    "2. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i w innych sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia nr 2023/2831, pomoc de minimis może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym i dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.";

  4) w § 11 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

   "a) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,";

  5) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, przedkłada podmiotowi udzielającemu pomocy:

    1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

    2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie pomoc de minimis ma być przeznaczona

   - dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.";

  6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 3 pkt 2, podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 2023/2831.";

  7) § 17 otrzymuje brzmienie:

   "§ 17. Pomoc de minimis, o której mowa w § 3 pkt 2, może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie udzielonej jemu i wszystkim przedsiębiorcom pozostającym z nim w jakimkolwiek stosunku prawnym, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2023/2831, w okresie 3 lat, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 300.000 euro.";

  8) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 3 pkt 2, może być udzielana do końca okresu sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2023/2831, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia wskazanego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności jako data kwalifikowalności wydatków w ramach inwestycji, o której mowa w § 1.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.06.2024 r.