Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2476

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2042) wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.";

  2) w § 2:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej:",

   b) uchyla się pkt 5 i 6,

   c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

    "11) pisma ogólnego, którego wzór został udostępniony na tych kontach;",

   d) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

    "13) pism w sprawie wiążącej informacji stawkowej określonej w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852), których wzory zostały udostępnione na tych kontach;

    14) deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków innych niż wymienione w pkt 1-13, których wzory zostały udostępnione na tych kontach.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia*), z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.;

  2) § 1 pkt 2 lit. d w zakresie § 2 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.11.2023 r.