Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2357

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" (Dz. U. poz. 2441) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3:

   a) w ust. 1: 

    - uchyla się pkt 4, 

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

     "4a) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach;

     4b) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji;",

   b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-8" zastępuje się wyrazami "pkt 1-3 i 4a-8";

  2) w § 5:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.",

   b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) na realizację inwestycji technologicznej oraz na realizację inwestycji ekologicznej w sytuacjach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d oraz ust. 5 i 6 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;",

   c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm.), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm.), w szczególności:";

  3) w § 6:

   a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu: 

    "3a) biogaz - biogaz w rozumieniu art. 2 pkt 117b rozporządzenia nr 651/2014;

    3b) biopaliwo - biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 117a rozporządzenia nr 651/2014; 

    3c) biopłyny - biopłyny w rozumieniu art. 2 pkt 117c rozporządzenia nr 651/2014;",

   b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

    "5a) efektywność energetyczna - efektywność energetyczna w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

    5b) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

    5c) energia ze źródeł odnawialnych - energia ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;",

   c) uchyla się pkt 7,

   d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) inwestycja ekologiczna - inwestycja prowadząca do zwiększenia energooszczędności, w tym związana ze zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne;",

   e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

    "13) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;",

   f) w pkt 18 wyrazy "inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami "inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą",

   g) po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:

    "19a) magazynowanie energii elektrycznej - magazynowanie energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130c rozporządzenia nr 651/2014;

    19b) magazynowanie energii cieplnej - magazynowanie energii cieplnej w rozumieniu art. 2 pkt 130d rozporządzenia nr 651/2014;",

   h) po pkt 21 dodaje się pkt 21a i 21b w brzmieniu:

    "21a) na warunkach rynkowych - na warunkach rynkowych w rozumieniu art. 2 pkt 39a rozporządzenia nr 651/2014;

    21b) niezależny inwestor prywatny - niezależny inwestor prywatny w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;",

   i) uchyla się pkt 23,

   j) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

    "23a) paliwa z biomasy - paliwa z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 117d rozporządzenia nr 651/2014;",

   k) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

    "32a) wodór odnawialny - wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;",

   l) w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

    "34) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawna kogeneracja w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.";

  4) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) w formach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a-c, f oraz k rozporządzenia nr 651/2014, lub na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. g rozporządzenia nr 651/2014.";

  5) § 11 otrzymuje brzmienie:

   "§ 11. Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:

    1) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

    2) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 651/2014;

    3) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014;

    4) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4b, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. s albo sc rozporządzenia nr 651/2014;

    5) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4a i 5, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014;

    6) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. w rozporządzenia nr 651/2014;

    7) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 651/2014;

    8) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, kwot określonych w art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 651/2014.";

  6) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.";

  7) w § 15 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2, w § 16 oraz w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami "inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą,";

  8) w § 17:

   a) w ust. 1:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) rat spłaty kapitału środków trwałych innych niż nieruchomości poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;",

    - dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

     "6) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat w przypadku dużego przedsiębiorcy oraz 3 lat w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy od przewidywanego dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, przeznaczonych na zakup gruntów może wynosić nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.";

  9) § 18 i § 19 otrzymują brzmienie:

   "§ 18. W przypadku inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją zakres kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, jest zgodny z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014. Intensywność pomocy publicznej z tytułu dopłaty do kapitału kredytu oraz zakres kosztów kwalifikowalnych doprecyzowuje strategia inwestycyjna instrumentu finansowego.

   § 19. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 17, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy regionalnej określoną w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.";

  10) uchyla się rozdział 5;

  11) po rozdziale 5 dodaje się rozdziały 5a i 5b w brzmieniu:

   "Rozdział 5a 

   Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

   § 23a. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

   2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

   3. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014.

   4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

   5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

   6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach zwiększa się również o:

    1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

    2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

   7. W przypadku udzielenia pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, maksymalną intensywność pomocy obliczoną na podstawie ust. 4-6 zmniejsza się o połowę.

   8. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.

   Rozdział 5b

   Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach

   § 23b. 1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

   2. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.

   3. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

   4. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

   5. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

   6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

   7. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się również o:

    1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Błonie, Baranów, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

    2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

   8. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach zwiększa się również zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

   9. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.";

  12) rozdziały 6-8 otrzymują brzmienie:

   "Rozdział 6

   Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

   § 24. 1. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na inwestycję umożliwiającą propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

   2. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na projekty w zakresie:

    1) produkcji energii elektrycznej lub magazynowania energii elektrycznej lub magazynowania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;

    2) produkcji lub magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu, i paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) produkcji, przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

    4) jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;

    5) magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączonych z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.

   3. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

   4. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

   5. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji nie może zostać udzielona na inwestycję umożliwiającą wsparcie energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego.

   6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

   7. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

   8. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w tym przepisie.

   Rozdział 7 

   Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

   § 25. 1. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na inwestycję w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji wytwarzających energię cieplną lub chłodniczą, rozwiązań w zakresie magazynowania energii cieplnej lub sieci dystrybucyjnej.

   2. Pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest przyznawana na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które są lub staną się efektywne energetycznie.

   3. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 2, 3, ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

   4. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy nie może zostać udzielona w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

   5. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji związane z budową lub modernizacją efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

   6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy określa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

   7. Maksymalną intensywność pomocy na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy zwiększa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie drugie i ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

   8. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 9 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

   9. Wartość pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić również zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014, przez zastosowanie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

   Rozdział 8

   Pomoc na finansowanie ryzyka

   § 26. 1. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy na finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

   3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej w przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może zostać przeznaczona na refinansowanie pod warunkiem określonym w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

   § 27. 1. Wkład publiczny związany z udzielaniem pomocy na finansowanie ryzyka jest przekazywany pośrednikom finansowym zgodnie z art. 21 ust. 9-13 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Pośrednicy finansowi zgodnie z art. 21 ust. 14-17 rozporządzenia nr 651/2014 udzielają pomocy przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

   3. Na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej, pożyczki albo kombinacji tych rozwiązań.

   4. W przypadku gdy wkład publiczny przekazany pośrednikowi finansowemu ma formę kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego, o których mowa w art. 21 ust. 9 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, do celów zarządzania płynnością można wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego kapitału zadeklarowanego pośrednika finansowego.

   § 28. 1. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka wybiera pośredników finansowych i zarządzających funduszami w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obiektywnymi kryteriami oraz warunkami określonymi w art. 21 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

    1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014;

    2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub podmiot zarządzający funduszami spełniają warunki, o których mowa w art. 21 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

   § 29. 1. W przypadku ustanawiania zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014 mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym w procedurze wyboru pośredników finansowych jest preferowany asymetryczny podział zysku.

   2. W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym pierwsza strata, która jest pokrywana przez inwestora publicznego, jest ograniczona do 25% łącznej wartości inwestycji.

   § 30. 1. W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi -kapitałowej lub inwestycji dłużnej przedsiębiorcom kwalifikowalnym pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub przedsiębiorców kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na minimalnych poziomach zgodnie z art. 21 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

   2. W przypadku gdy instrument finansowy wdrażany jest przez pośrednika finansowego i ukierunkowany na przedsiębiorców kwalifikowalnych na różnych etapach rozwoju, o których mowa w art. 21 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014, pośrednik finansowy osiąga wysokość udziału prywatnego zgodnie z art. 21 ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014, chyba że wymagany udział niezależnych inwestorów prywatnych zostanie osiągnięty na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych.

   § 31. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.

   § 32. Łączna kwota dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka na przedsiębiorcę kwalifikowalnego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 21 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.";

  13) w § 34 w ust. 1:

   a) w pkt 1 wyrazy "600 000 euro" zastępuje się wyrazami "750.000 euro",

   b) w pkt 2 wyrazy "800 000 euro" zastępuje się wyrazami "1.000.000 euro";

  14) w § 36 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych do dnia 31 grudnia 2023 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych po dniu 31 grudnia 2023 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o którym mowa w § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 21 dni od dnia przekazania wezwania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
1) Tekst programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.10.2023 r.