Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2335

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2024, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.11.2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2478).

Załącznik

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

 

Uprawy w szklarniach ogrzewanych
powyżej 25 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

18

91

b) pozostałe

1 m2

7

04

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych
powyżej 25 m2

1 m2

4

32

3

 

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych
powyżej 50 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

14

10

b) pozostałe

1 m2

8

63

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

8

11

5

 

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

     

a) kurczęta

1 sztuka

 

26

b) gęsi

1 sztuka

2

12

c) kaczki

1 sztuka

 

55

d) indyki

1 sztuka

1

37

6

 

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

     

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

5

38

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

4

46

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

97

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

5

54

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

23

55

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

3

94

7

 

Wylęgarnie drobiu:

     

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

b) gęsi

1 sztuka

 

15

c) kaczki

1 sztuka

 

03

d) indyki

1 sztuka

 

15

8

 

Zwierzęta futerkowe:

     

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

74

54

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

32

78

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

25

36

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

38

74

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

93

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

93

9

 

Zwierzęta laboratoryjne:

     

a) szczury białe

1 sztuka

 

24

b) myszy białe

1 sztuka

 

03

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

 

54

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

5

41

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

324

41

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia
uprawy roślin żywicielskich

1 m2

270

30

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

135

16

15

 

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

     

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

540

60

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

113

58

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

59

42

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

67

60

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

27

04

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

10

82

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

16

22

h) konie rzeźne

1 sztuka

810

92

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

648

79

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

2

43

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

73

00

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

27

04