Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.10.2023 r. w sprawie udzielania pomocy dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 2321

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy dla klastrów innowacyjnych:

  1) pomocy inwestycyjnej,

  2) pomocy operacyjnej

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) klastrze innowacyjnym - oznacza to klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. Podmiotami udzielającymi pomocy są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą".

§ 6. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027.

§ 7. Pomoc jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. 1. Pomoc jest udzielana, jeżeli zapewniono spełnienie warunków, o których mowa w art. 27 ust. 2 zdanie czwarte oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1 - jest udzielana:

   a) właścicielowi klastra innowacyjnego na modernizację klastra innowacyjnego,

   b) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 27 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 2 - jest udzielana:

   a) operatorowi klastra innowacyjnego na prowadzenie działalności klastra innowacyjnego,

   b) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 27 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014,

   c) przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 27 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1:

   a) określa się zgodnie z art. 27 ust. 6 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014,

   b) można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku klastrów innowacyjnych zlokalizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz regionie mazowieckim regionalnym,

   c) można zwiększyć o 5 punktów procentowych w przypadku klastrów innowacyjnych zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie--Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

  2) pkt 2 - określa się zgodnie z art. 27 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.

§ 12. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo porozumienia, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. a oraz b ustawy, albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 14. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26.10.2023 r.