Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.08.22
do 2024.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1672
Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1672
2024.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. W 2024 r. rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586), zwiększa się o kwotę nie wyższą niż 496.200 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Środki na wypłatę w 2024 r. odpraw, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną uwzględnione w rezerwie celowej budżetu państwa.