Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.01.01
 
zmieniony przez
art. 41 
Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. 1. Przepisy art. 3 ust. 2b pkt 5a, art. 9 ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 3a, art. 21 ust. 1 pkt 105, art. 22 ust. 1m, art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 24 ust. 24, art. 30a ust. 1, 2a, 4 i 6, art. 30b ust. 1, 2, 4 i 6-7a, art. 41 ust. 4d i 10, art. 42 ust. 8 oraz art. 45 ust. 3c ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2024 r.

2. Przepisy art. 26 ust. 7e, art. 27f ust. 2e oraz art. 45cd ust. 1 i 6 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 13 i art. 21c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Przepisy art. 41 ust. 24 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 26 ust. 1aa ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wypłat (świadczeń), pieniędzy, wartości pieniężnych oraz należności odpowiednio dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2023 r.

4. W przypadku emisji obligacji dokonanych przed dniem 1 stycznia 2024 r., w odniesieniu do których przed tym dniem doszło do wypłaty odsetek lub dyskonta, oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 24a ustawy zmienianej w art. 4 oraz w art. 26 ust. 1ae ustawy zmienianej w art. 5, emitent jest obowiązany złożyć nie później niż do pierwszej wypłaty odsetek lub dyskonta od tych obligacji następującej po dniu 31 grudnia 2023 r.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli emitent złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 25 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2023 r., oraz w art. 26 ust. 1ab ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2023 r. W takim przypadku warunek określony w art. 41 ust. 24a ustawy zmienianej w art. 4 oraz w art. 26 ust. 1ae ustawy zmienianej w art. 5 uznaje się za spełniony.

6. Przepis art. 30 § 5c ustawy zmienianej w art. 7 stosuje się do emisji obligacji dokonanych po dniu 31 grudnia 2023 r.