Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.06.05
do 2023.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13:

   a) w § 2:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1, 7 i 9;", 

    - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

     "9) organ pierwszej instancji właściwy w sprawach zmiany albo uchylenia:

      a) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), w przypadkach, o których mowa w art. 42h ust. 4 tej ustawy,

      b) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), w przypadkach, o których mowa w art. 7ha ust. 6 tej ustawy;",

   b) w § 2a pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

    "2) organ pierwszej instancji właściwy w sprawach wydawania:

     a) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

     b) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

    3) organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 2 i 4;

    4) organ pierwszej instancji właściwy w sprawach zmiany albo uchylenia:

     a) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

     b) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

  2) w art. 14b § 1a otrzymuje brzmienie:

   "§ 1a. W zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz wiążącymi informacjami akcyzowymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, nie wydaje się interpretacji indywidualnych.";

  3) w art. 20zt pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku, przy czym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 42b ust. 2 pkt 1-3, ust. 4, 5 i 7 oraz art. 42e ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;";

  4) w art. 20zza w § 5 w pkt 2 wyrazy "art. 7ha pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i c" zastępuje się wyrazami "art. 7ha ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i c";

  5) w art. 62:

   a) § 4 otrzymuje brzmienie:

    "§ 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.",

   b) uchyla się § 4a,

   c) w § 5 wyrazy "§ 1-4a" zastępuje się wyrazami "§ 1-4";

  6) w art. 76a § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.";

  7) w art. 141 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej albo dyrektora izby administracji skarbowej.".