Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.06.05
do 2023.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 24p dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału w brzmieniu:

   "Rozdział 5c

   Opodatkowanie fundacji rodzinnych";

  2) w art. 26 ust. 1aa otrzymuje brzmienie:

   "1aa. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od:

    1) listów zastawnych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 50a;

    2) obligacji, zwolnionych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 50c.".