Ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.06.05
do 2023.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
2024.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 2b po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

   "5a) umorzenia, odkupienia, wykupienia i unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych utworzonych na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpłatnego zbycia tych tytułów uczestnictwa;";

  2) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

   "6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat:

    1) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży;

    2) z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych;

    3) z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;

    4) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny;

    5) z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.";

  3) w art. 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) wykup przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe;";

  4) w art. 21 w ust. 1 pkt 105 otrzymuje brzmienie:

   "105) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych oraz z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych i ze zbycia tych tytułów uczestnictwa, otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn;";

  5) w art. 22 w ust. 1m wyrazy "odkupienia (umorzenia)" zastępuje się wyrazami "umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób";

  6) w art. 23 w ust. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:

   "38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, z wykupu przez emitenta obligacji, a także z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;";

  7) w art. 24 dodaje się ust. 24 w brzmieniu:

   "24. Dochodem z wykupu przez emitenta obligacji, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2a, jest różnica między kwotą uzyskaną z wykupu obligacji wraz ze świadczeniami uzyskanymi za ostatni okres przed wykupem tych obligacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie tych obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym przez podatnika albo spadkodawcę, przy czym nie stanowią wydatków na objęcie lub nabycie obligacji kwoty odsetek zapłaconych przez podatnika lub jego spadkodawcę przy ich objęciu lub nabyciu, w części w jakiej odsetki te nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z podatku.";

  8) w art. 26 w ust. 7e zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Przepisy ust. 7a-7d i 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu w roku podatkowym pozostają następujące osoby niepełnosprawne: osoba będąca w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka, pod warunkiem że uzyskane w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.";

  9) w art. 27f po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu:

   "2e. Limity dochodów określone w ust. 2 pkt 1 nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie albo decyzję, o których mowa w art. 26 ust. 7d.";

  10) w art. 30a:

   a) w ust. 1:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z wyjątkiem odsetek stanowiących dochód z wykupu przez emitenta obligacji, o którym mowa w pkt 2a;",

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) od dochodu z wykupu przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe;",

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) ze świadczeń otrzymanych z dochodów funduszu kapitałowego, jeżeli statut przewiduje wypłaty z tych dochodów jego uczestnikom bez umarzania, odkupywania, wykupywania albo unicestwiania w inny sposób tytułów uczestnictwa w takim funduszu;",

   b) w ust. 2a wyrazy "ust. 1 pkt 2, 4 lub 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2, 2a, 4 lub 5",

   c) uchyla się ust. 3,

   d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja papierów wartościowych, przy ustalaniu dyskonta lub dochodu z wykupu przez emitenta obligacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, przyjmuje się, że każdorazowo przychód został osiągnięty z papierów wartościowych nabytych najwcześniej (FIFO). Przepis ten stosuje się odrębnie do każdego rachunku inwestycyjnego.",

   e) uchyla się ust. 5,

   f) w ust. 6 wyrazy "pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2, 3-5, 6, 8 i 9";

  11) w art. 30b:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Od dochodów uzyskanych:

     1) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

     2) z odpłatnego zbycia udziałów (akcji),

     3) z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni,

     4) z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny,

     5) z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych

    - podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.",

   b) w ust. 2 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, a także umorzenie, odkupienie, wykupienie albo unicestwienie w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.",

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody, o których mowa w ust. 1 i 1a, i obliczyć należny podatek dochodowy.",

   e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych, odkupywanych, wykupywanych albo unicestwianych w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przy ustalaniu dochodu przyjmuje się, że każdorazowo przychód został osiągnięty z tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych nabytych najwcześniej (FIFO). Przepis ten stosuje się odrębnie do każdego rachunku inwestycyjnego.",

   f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych dochodów, o których mowa w ust. 1, i do dochodów, o których mowa w ust. 1b.";

  12) w art. 41:

   a) w ust. 4d w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 30a ust. 1 pkt 2, 2a i 5",

   b) w ust. 10 w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 30a ust. 1 pkt 2, 2a i 5",

   c) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

    "24. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od:

     1) listów zastawnych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 130a;

     2) obligacji, zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 130c.";

  13) w art. 42 w ust. 8 wyrazy "art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5" zastępuje się wyrazami "art. 30a ust. 1 pkt 2, 2a, 4 lub 5";

  14) w art. 45 w ust. 3c wyrazy "art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5" zastępuje się wyrazami "art. 30a ust. 1 pkt 2, 2a, 4 lub 5";

  15) w art. 45cd:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, oraz informację, o której mowa w art. 21 ust. 46 pkt 1, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:",

   b) użyte w ust. 6 wyrazy "e-Urzędu Skarbowego" zastępuje się wyrazami "konta w e-Urzędzie Skarbowym".