Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9.05.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 879

Na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369 oraz z 2023 r. poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3 w pkt 2 w lit. w średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. x-z w brzmieniu:

   "x) wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy),

   y) wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy),

   z) dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy);";

  2) w § 6 w pkt 1:

   a) w lit. b dodaje się tiret ósme i dziewiąte w brzmieniu:

    "- ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy),

    - ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 Kodeksu pracy),",

   b) w lit. d tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "- pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy),".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.05.2023 r.