Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.04.16
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 703
Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2011.03.11
zmieniony przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 703
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:

  1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;

  2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;

  3) (uchylony)

  4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;

  5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

  6) (uchylony)

2. W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.