Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.01.01
do 2021.04.15
dodany przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2b
2016.01.01
dodany przez
2021.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 703
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2b. 1. Odsetki za zwłokę z zastosowaniem podwyższonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

Kz × L × O2
-----------------  = On = Opz
365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,

L - liczbę dni zwłoki,

O2 - podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365- liczbę dni w roku,

On- kwotę odsetek,

Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

2. W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne podwyższone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego w ust. 1, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.