Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.03.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2023 r. poz. 490

Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w pkt 4 w lit. a po wyrazach "raportu fiskalnego fiskalizacji," dodaje się wyrazy "pobraniem i zapisem w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych oraz uruchomieniem trybu fiskalnego,";

  2) w § 3:

   a) w ust. 3 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny lub faktura w postaci elektronicznej - numer tego paragonu lub tej faktury oraz numer unikatowy;

    7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę albo notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.",

   b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności wystąpienia oczywistej pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której wystąpiła oczywista pomyłka, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci elektronicznej - podanie numeru tego paragonu oraz numeru unikatowego.";

  3) w § 6 w ust. 1:

   a) w pkt 1 po wyrazach "z zastrzeżeniem § 12;" dodaje się wyrazy "zamiast paragonu fiskalnego podatnicy mogą wystawić fakturę przy użyciu kasy i wydać ją nabywcy;",

   b) w pkt 8 wyraz "wyświetlanych" zastępuje się wyrazem "pokazywanych";

  4) § 12 otrzymuje brzmienie:

   "§ 12. 1. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy kasa nie zawiera drukarki kasy, podatnik:

    1) nie wystawia paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej oraz zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych dla kas;

    2) nie wystawia:

     a) raportów fiskalnych dobowych,

     b) raportów fiskalnych okresowych,

     c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

     d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

     e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

     f) raportów fiskalnych zdarzeń,

     g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

     h) dokumentów niefiskalnych

    - w postaci papierowej oraz bezpośrednio po wykonaniu przesyła raporty fiskalne okresowe, raport fiskalny rozliczeniowy, łączne raporty fiskalne okresowe, łączny raport fiskalny rozliczeniowy i raporty fiskalne zdarzeń do komputerowych systemów ogólnodostępnych i dokonuje ich zapisu lub wydruku w tych systemach, a raporty fiskalne dobowe, raport fiskalny fiskalizacji i dokumenty niefiskalne może przesłać do tych systemów i dokonać ich zapisu lub wydruku w tych systemach.

   2. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy kasa zawiera drukarkę kasy, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.";

  5) w § 13 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) przesłanie sumy kontrolnej programu pracy kasy oraz nazwy i numeru wersji programu pracy kasy;";

  6) w § 19:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 2 wyrazy "§ 19a" zastępuje się wyrazami "§ 12 i § 19a",

    - w części wspólnej skreśla się wyrazy "(kryteriach i warunkach technicznych)",

   b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "(kryteriach i warunkach technicznych)";

  7) w § 29 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

   "W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii obowiązek wydruku nie dotyczy paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, oraz raportów fiskalnych dobowych, które mają postać zapisu na informatycznym nośniku danych.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.03.2023 r.