Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.01
do 2013.02.10
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.25
zmieniony przez
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 192
2014.05.28
zmieniony przez
2015.06.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 844
2015.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

  1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej - według lokalizacji miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy celne), w którym towary obejmowane będą procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej;

  3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E - według proponowanej lokalizacji składu celnego;

  4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego w składzie celnym innym niż skład typu E - według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;

  4a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

  5) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym", o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu uszlachetniania,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej - według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

  8) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego - według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu;

  8a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia pojedynczego:

   a) w przypadku procedury odprawy czasowej - według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

   b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

   c) w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a lub b, wniosek składa się organowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy;

  8b) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

   a) w przypadku procedury odprawy czasowej - według miejsca pierwszego wykorzystania towaru,

   b) w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej - według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

  9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru - według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru;

  10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa - według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

  11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego - według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną;

  12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności - według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności, albo organu celnego, w którym będą zaksięgowane należności;

  13) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania - według miejsca wytwarzania produktów;

  14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują - według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

  15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 8a i 8b - według miejsca:

   a) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie,

   b) w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

  16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewliczanych do wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 156a Rozporządzenia Wykonawczego - według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

  17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnotowym/wspólnym - według siedziby wnioskodawcy;

  18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych - według siedziby wnioskodawcy;

  19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą - według siedziby wnioskodawcy;

  20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowego/wspólnego - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

  21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego - według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

  22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu - według siedziby wnioskodawcy;

  22a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy rozpoczęciu procedury TIR - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR;

  23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR - według miejsca zakończenia procedury TIR;

  24) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę - według miejsca, w którym następuje potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę;

  25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym - według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

  26) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym - według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

  27) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83 (Dz. Urz. L 165) - według siedziby wnioskodawcy;

  27a) złożenia wniosku o nadanie numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Wykonawczego:

   a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   b) według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI - w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty;

  27b) złożenia wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - według siedziby wnioskodawcy;

  28) objęcia procedurą celną energii elektrycznej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  29) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

  30) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym, w przypadku wymiany przygranicznej - według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.