Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.14
do 2023.11.20
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. W przypadku gdy łącznie są spełnione warunki określone w art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014, pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, można udzielić na ułatwienie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej.

2. Pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, udziela się, jeżeli:

  1) środki pochodzące z regionalnego programu na lata 2021-2027 zostały przekazane do instrumentu finansowego co najmniej w jednej z form, o których mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) wkład prywatny został zapewniony zgodnie z art. 39 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  4) wybór niezależnych inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, a ponadto zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 8 lit. c-e rozporządzenia nr 651/2014;

  5) instrument finansowy został ustanowiony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i jest zarządzany na zasadach komercyjnych w rozumieniu art. 39 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający przekazywanie pomocy zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.