Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, następujących rodzajów pomocy:

  1) (uchylony)

  1a) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,

  1b) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,

  2) pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,

  3) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1a, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 1b, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 10 i 13 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) pkt 3, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:

  1) o efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) o intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) o przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub instytucje wdrażające, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą".

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, mogą być również podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2021/1060".

3. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli:

  1) środki pochodzące z regionalnego programu na lata 2021-2027 zostały przekazane do instrumentu finansowego co najmniej w jednej z form, o których mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) wkład prywatny został zapewniony zgodnie z art. 39 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) wybór podmiotu wdrażającego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

  4) wybór niezależnych inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014 został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, a ponadto zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 8 lit. c-e rozporządzenia nr 651/2014;

  5) instrument finansowy został ustanowiony zgodnie z art. 39 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i jest zarządzany na zasadach komercyjnych w rozumieniu art. 39 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający przekazywanie pomocy zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający zwrot kwoty, o którym mowa w art. 39 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027 i jest udzielana na:

  1) (uchylony)

  1a) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

  1b) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inwestycje na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1a-2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 7a
2023.11.21
dodany przez

§ 7a. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 39 ust. 2a, 11 lub 12 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formie:

   a) dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,

   b) pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   c) gwarancji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych na warunkach określonych w tym przepisie,

   d) poręczenia, o którym mowa w tytule XXXII księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), spełniającego warunki gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana:

  1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) w formach, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
dodany przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1a, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) pkt 1b, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 lub 7 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć również o:

  1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

  2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50% w przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 10a
2023.11.21
dodany przez

§ 10a. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również o:

  1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

  2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. Wartość udzielonej przedsiębiorcy pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 39 ust. 5 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3, można zwiększyć zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. Do obliczenia intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2607
2023.11.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

  1) pkt 1a, pkt 1b, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,

  2) pkt 1b i 2 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w art. 38a ust. 7 oraz art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,

  3) pkt 2, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. se tego rozporządzenia,

  4) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.

§ 16. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo porozumienia, o którym mowa w art. 2 pkt 32 lit. b ustawy, albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 18. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.12.2022 r.