Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.03.03
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 85
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 85. 1. Maksymalny limit wydatków Funduszu na wypłatę rekompensat i refundacji podatku VAT za 2023 r. wynosi:

  1) w 2023 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 - 28.000.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 612.000.000,00 zł; 

  2) w 2024 r. w zakresie:

   a) rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2 i 3 - 1.000.000.000,00 zł,

   b) refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 306.000.000,00 zł;

  3) w 2025 r. - w zakresie refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 - 102.000.000,00 zł;

  4) w latach 2026-2032 - 0 zł.

1a. Maksymalny limit wydatków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, za 2023 r. wynosi w:

  1) 2023 r. - 366.000.000,00 zł;

  2) 2024 r. - 50.000.000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

2a. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw gospodarki informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, projekt zmiany planu finansowego Funduszu i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.