Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.03.03
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, o których mowa w art. 4ia ustawy - Prawo energetyczne, stosuje:

    1) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz

    2) po uwzględnieniu informacji przekazanych przez Zakład, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3a ust. 1, spełniającym warunki do uzyskania pomocy de minimis co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a ust. 1 - w okresach wskazanych we wniosku, zawierających się pomiędzy dniem 1 kwietnia 2023 r. a dniem 30 czerwca 2024 r., pod warunkiem, o którym mowa w art. 3a ust. 1

- cenę paliw gazowych nie wyższą niż cena maksymalna paliw gazowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 3a i art. 14a stosuje się odpowiednio.