Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.03.03
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych są niewystarczające na wypłatę rekompensaty, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłaty do czasu zapewnienia środków na ten cel. Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.

2. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2-3a, w całości do dnia:

    1) 31 października 2024 r. - za rok 2023,

    2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024

- zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie Prezesa URE odpowiednio do dnia 8 listopada 2024 r. lub do dnia 8 kwietnia 2025 r., wskazując podmiot uprawniony oraz kwotę rekompensaty niewypłaconej temu podmiotowi.

3. Niewypłaconą wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy zatwierdzeniu kolejnych taryf odpowiednio po dniu 8 listopada 2024 r. - w zakresie wysokości rekompensaty niewypłaconej za rok 2023 lub po dniu 8 kwietnia 2025 r. - w zakresie wysokości rekompensaty niewypłaconej za rok 2024, dla odbiorców uprawnionych.

4. Korektę uwzględnia się w okresie nieprzekraczającym 48 miesięcy począwszy od dnia 8 listopada 2024 r.

5. W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, w całości do dnia:

    1) 31 października 2024 r. - za rok 2023,

    2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024

- zarządca rozliczeń informuje o tym ministra właściwego do spraw gospodarki.