Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.03.03
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty:

  1) za rok 2023 - nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2024 r. i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;

  2) za rok 2024 - nie wcześniej niż od dnia 15 września 2024 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

1a. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 6, do rozliczenia rekompensaty za okres od dnia określonego odpowiednio w art. 4 ust. 6 pkt 1 albo 2 do dnia zatwierdzenia kolejnej taryfy, przyjmuje się, jako cenę paliwa gazowego wynikającą z taryfy (Cpt), o której mowa w art. 4 ust. 2, cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy, z uwzględnieniem art. 14 ust. 5-7.

1b. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 3b, we wniosku o rozliczenie rekompensaty za 2024 r. uwzględnia się opłatę za świadczenie usług dystrybucji ustaloną na podstawie stawek opłat, o których mowa w art. 4 ust. 3a.

2. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i informuje o jej wynikach Prezesa URE w terminie 21 dni od dnia dokonania weryfikacji. Do weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu przepisy art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 i 3-6 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty w terminie do dnia:

  1) 31 sierpnia 2024 r. - za rok 2023;

  2) 31 stycznia 2025 r. - za rok 2024.

4. W przypadku gdy kwota rekompensaty wypłaconej zgodnie z art. 4 jest niższa niż ostateczna kwota rekompensaty wynikająca z rozliczenia, zarządca rozliczeń dokonuje wyrównania tej różnicy na rzecz podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od dnia określenia ostatecznej kwoty rekompensaty, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz limity, o których mowa w art. 85 albo art. 85a, z tym że w przypadku braku środków na rachunku termin wyrównania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać wydłużony najpóźniej do dnia:

  1) 31 października 2024 r. - za rok 2023;

  2) 31 marca 2025 r. - za rok 2024.

5. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty otrzymania rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nienależnie pobranych środków. Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.

6. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez zarządcę rozliczeń.

7. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej rekompensaty, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił rekompensaty zgodnie z ust. 5 lub 7, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.