Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
do 2024.03.03
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.04.08
zmieniony przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc kalendarzowy na wniosek podmiotu uprawnionego.

2. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę rekompensaty do zarządcy rozliczeń do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego składany jest wniosek o wypłatę rekompensaty. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

2a. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę odrębnie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1.

2b. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 6, we wniosku o wypłatę rekompensaty składanym po zatwierdzeniu kolejnej taryfy uwzględnia się rozliczenie różnicy między kwotami rekompensat ustalonymi zgodnie z art. 4 ust. 2, a faktycznie wypłaconymi kwotami tymczasowych rekompensat ustalonymi zgodnie z art. 4 ust. 6.

3. Wniosek za styczeń 2023 r. składa się nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2023 r., a za styczeń 2024 r. nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2024 r.

4. Podmiot uprawniony oblicza wysokość rekompensaty. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5. Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7, zawierają:

  1) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;

  2) nazwę podmiotu uprawnionego i adres jego siedziby;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;

  4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  5) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;

  6) dla każdej grupy taryfowej:

   a) ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia, stanowiących podstawę do wyliczenia rekompensaty w danym miesiącu kalendarzowym, do odbiorców paliw uprawnionych, zakwalifikowanych dla danej grupy taryfowej,

   b) cenę paliw gazowych wynikającą z taryfy lub stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,

   c) grupę taryfową,

   d) liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej;

  7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;

  8) wnioskowaną wysokość rekompensaty - w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;

  9) oznaczenie okresu, za który składany jest wniosek;

  10) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty;

  11) dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

6. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami paliw gazowych o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że ceny i stawki opłat, za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców uprawnionych lub podmiotów uprawnionych, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 lub art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. W przypadku wniosków o wypłatę rekompensaty, gdy niemożliwe jest uzyskanie rzeczywistych danych dotyczących ilości paliwa gazowego dostarczonego do danego odbiorcy paliw gazowych, dopuszcza się podanie ilości paliwa gazowego prognozowanej do dostarczenia dla tego odbiorcy.

8. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, rekompensata za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty nie przysługuje.