Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.04.08
 
dodany przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 14a
2023.04.08
dodany przez

Art. 14a. 1. Jeżeli w wyniku zastosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcą, o którym mowa w art. 3a ust. 1, dochodzi do naruszenia warunków określonych w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, odbiorca ten jest zobowiązany do zwrotu podmiotowi uprawionemu kwoty należnej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326). Zwrot dokonywany jest w ramach rozliczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych.

2. Kwota należna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana zgodnie z wzorem:

W = Ipz * (Cpt - Cpm) * x/y

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W - kwotę należną (zł),

Ipz - ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia w danym okresie do odbiorcy, o którym mowa w art. 3a ust. 1 (MWh),

Cpt - cenę paliwa gazowego wynikającą z umowy między odbiorcą, o którym mowa w art. 3a ust. 1, a podmiotem uprawnionym (zł/MWh),

Cpm - cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh),

x - liczbę dni wynikających ze wskazanego we wniosku okresu,

y - liczbę dni wynikających z danego okresu rozliczeniowego widniejącego na fakturze lub dokumencie prognozy sprzedaży.

3. Podmiot uprawniony dokonuje przekazania zwróconych kwot należnych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na zasadach określonych w art. 7 dla zwrotu nienależnie otrzymanej rekompensaty.