Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.04.08
do 2023.12.30
dodany przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 3a
2023.04.08
dodany przez
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3a. 1. Podmiot uprawniony stosuje cenę maksymalną paliw gazowych również w rozliczeniach z odbiorcami, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), którzy na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy i którzy na dzień 31 grudnia 2022 r.:

  1) prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z lub

  2) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), lub

  3) prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z, i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tych przedsiębiorców pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek

- którzy do prowadzenia tej działalności gospodarczej wykorzystują piece ogrzewane paliwami gazowymi i dysponują limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości odpowiadającej kwocie należnej, o której mowa w art. 14a ust. 1, jeżeli rozliczenia te dotyczą paliw gazowych dostarczonych w okresach wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawierających się w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia tego wniosku.

2. Warunkiem stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez odbiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez tego odbiorcę okresie, zwanego dalej "wnioskiem o cenę maksymalną".

3. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o cenę maksymalną za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, zwanego dalej "profilem informacyjnym", w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.

4. Wniosek o cenę maksymalną składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury za dostarczone przez podmiot uprawniony paliwa gazowe. Okres wskazany przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, we wniosku o cenę maksymalną musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Każdy wniosek o cenę maksymalną może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

5. Wniosek o cenę maksymalną zawiera co najmniej:

  1) oznaczenie odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, zawierające: NIP, REGON i nazwę skróconą;

  2) oznaczenie podmiotu uprawnionego;

  3) oznaczenie umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcą, o którym mowa w ust. 1;

  4) wskazanie okresu, w którym ma być stosowana cena maksymalna paliw gazowych;

  5) oświadczenie o wykorzystywaniu przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, pieca ogrzewanego paliwami gazowymi do prowadzenia działalności gospodarczej;

  6) oświadczenie o tym, że odbiorca, o którym mowa w ust. 1:

   a) posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, oraz

   b) prowadził na dzień 31 grudnia 2022 r.:

    - działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. albo

    - działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i jego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez tego odbiorcę pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, oraz

   c) nie zalega na dzień złożenia wniosku z regulowaniem zobowiązań podatkowych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

6. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 lit. b, składa oświadczenie o tym, że prowadził na dzień 31 grudnia 2022 r., w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 10.71.Z i wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

7. Do wniosku o cenę maksymalną dołącza się:

  1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie odbiorca, o którym mowa w ust. 1, otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  2) informacje określone w odpowiednich przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);

  3) kopię faktury, o której mowa w ust. 4.

8. W przypadku składania przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, kolejnego wniosku o cenę maksymalną nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, jeżeli zawarte w nich informacje nie uległy zmianie lub uległy zmianie wyłącznie ze względu na rozpatrzenie wcześniej złożonego wniosku o cenę maksymalną. W takim przypadku do wniosku o cenę maksymalną dołącza się oświadczenie o tym fakcie.

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6, ust. 6, ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać Zakładowi wykaz przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2022 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę skróconą podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, NIP, REGON wraz z kodem PKD przeważającej działalności.

11. Zakład ustala prawo i okres stosowania wobec odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, ceny maksymalnej paliw gazowych i przekazuje informację o tym oraz o wartości udzielonej pomocy publicznej do:

  1) oznaczonego we wniosku o cenę maksymalną podmiotu uprawnionego,

  2) odbiorcy, o którym mowa w ust. 1,

  3) Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń"

- w terminie 5 dni roboczych od dnia ustalenia tego prawa.

12. Odmowa ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych następuje w drodze decyzji.

13. Zakład ustala z podmiotem uprawnionym i zarządcą rozliczeń formę, tryb i zasady wymiany informacji.

14. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej Zakład doręcza odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym. Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej może zostać przesłana przez Zakład na wskazany na profilu informacyjnym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

15. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma, o których mowa w ust. 14, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie prawa do ceny maksymalnej uznaje się za doręczone:

  1) w momencie ich odbioru na profilu informacyjnym;

  2) po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie ceny maksymalnej na profilu informacyjnym - w przypadku ich nieodebrania.

17. Zakład jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych, informacji i oświadczeń przekazanych przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1, we wniosku o cenę maksymalną, w tym także przed ustaleniem lub odmową ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie stosuje się.

18. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 17, Zakład stwierdzi brak spełnienia warunków będących podstawą wcześniejszego ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej, cofa w drodze decyzji prawo do stosowania ceny maksymalnej. Po uprawomocnieniu tej decyzji Zakład przekazuje o tym informację do właściwego podmiotu uprawnionego i zarządcy rozliczeń.

19. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-9, 11 i 12, 14-16 oraz 18 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

20. Od decyzji, o których mowa w ust. 12 lub 18, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.

21. Zakład wraz z odwołaniem przekazuje do sądu akta sprawy w postaci wydruków z systemu teleinformatycznego. Wydruki zastępują dokumenty elektroniczne.

22. Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis w wysokości kwoty należnej, ustalanej zgodnie ze wzorem określonym w art. 14a ust. 2, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub innym rozporządzeniu Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wydanym na podstawie art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 8).

23. Zaświadczenie o pomocy de minimis zamiast danych osoby upoważnionej do jego wydania zawiera treść "Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

24. Przychód odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, wynikający ze stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych zamiast ceny określonej w umowie między tym odbiorcą a podmiotem uprawnionym, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

25. Podmiot uprawniony doręcza odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, fakturę korygującą, uwzględniającą zastosowanie wobec niego ceny maksymalnej paliw gazowych w danym okresie.

26. Zarządca rozliczeń może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o udzielenie informacji o ustalonych przez Zakład prawach do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych we wskazanym przez zarządcę rozliczeń okresie w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w ust. 1.

27. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład, w związku z realizacją zadań związanych z ustaleniem prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

28. Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych.

29. Koszty obsługi zadań Zakładu są finansowane z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.