Ustawa z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.12.20
do 2023.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
Istniejące wersje czasowe art. 63
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2687
2023.12.31
zmieniony przez
2024.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 303
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63. W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) w pkt 2 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "jednostkę samorządu terytorialnego, miasto stołeczne Warszawę, związek metropolitalny w województwie śląskim, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2578), lub podmiot świadczący na rzecz tych podmiotów usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu:",

   b) w pkt 2:

    - w lit. e w tiret dwudzieste ósme średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu:

     "- wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), w zakresie, w jakim nie są odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w lit. a, i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności;",

    - w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

     "f) podmiot, który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w lit. b-e, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1;",

   c) w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

    "e) prowadzi centralny mechanizm bilansowania handlowego w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy - Prawo energetyczne;",

   d) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) umowy sprzedaży energii elektrycznej lub",

    e) w pkt 10 po wyrazach "w danym dniu" dodaje się wyrazy "w przypadku wytwórców energii elektrycznej albo dla okresu wskazanego w art. 23 ust. 2a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność w zakresie obrotu energią elektryczną";

  2) w art. 3:

   a) w ust. 1:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej "podmiotem uprawnionym", stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w:",

    - w pkt 2 po wyrazach "31 grudnia 2023 r." dodaje się wyrazy " , na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z ust. 2 pkt 3, po dniu 23 lutego 2022 r.",

   b) w ust. 2:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) których umowa sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, lub umowa kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, zawarta z podmiotem uprawnionym przed dniem 23 lutego 2022 r., została zmieniona w zakresie ceny energii elektrycznej po tym dniu, lub",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) których umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie formuły cenowej odnoszącej się do wartości indeksów giełdowych publikowanych po dniu 23 lutego 2022 r. na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych albo którzy po dniu 23 lutego 2022 r. dokonali wyboru terminu zakupu energii elektrycznej skutkującego określeniem ceny energii elektrycznej powyżej ceny maksymalnej w przypadku gdy umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych",

    - w części wspólnej po wyrazach "do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących" dodaje się wyraz "odpowiednio",

   c) w ust. 4 wyrazy "zawartej" oraz "zawartą" zastępuje się odpowiednio wyrazami "obowiązującej" oraz "obowiązującą",

   d) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

    "7. Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f, zobowiązany do dostarczania energii elektrycznej do podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, w rozliczeniach z tymi podmiotami uwzględnia cenę maksymalną.

    8. Cena maksymalna jest jedyną składową opłat stosowanych w rozliczeniach w obrocie energią elektryczną.";

  3) w art. 2 pkt 1 lit. b, w art. 3 ust. 1 pkt 2, w art. 3 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3 ust. 3 i 5, w art. 5 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, w art. 6 ust. 2 i w art. 9 ust. 7 i 9 wyrazy "lit. b-e" zastępuje się wyrazami "lit. b-f";

  4) w art. 5:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie:

     1) do dnia 30 listopada 2022 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-d i lit. e tiret pierwsze-dwudzieste ósme;

     2) do dnia 31 stycznia 2023 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e tiret dwudzieste dziewiąte i lit. f.",

   b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

    "Oświadczenie zawierające błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, w tym złożone niezgodnie z ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 ust. 2, złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2, które zostało poprawione lub uzupełnione w terminie wyznaczonym przez podmiot uprawniony, wywołuje skutki od dnia jego złożenia.";

  5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 7. 1. W przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy - Prawo energetyczne oraz w przypadku umowy, o której mowa w art. 5ab ust. 1 tej ustawy, zawieranej na rzecz odbiorcy uprawnionego, przepisy art. 3-6 i art. 8-19 stosuje się odpowiednio.

   2. W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w tym w przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy - Prawo energetyczne, dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej przekazuje nowemu sprzedawcy energii elektrycznej kopię oświadczenia odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zakończenia dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej. Cenę maksymalną nowy sprzedawca energii elektrycznej stosuje od dnia rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.";

  6) w art. 8:

   a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest średnia cena wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, po dniu 14 października 2022 r., rekompensata przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną referencyjną miesięczną a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii.",

   c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Podmiotowi uprawnionemu stosującemu cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 14 października 2022 r., w zakresie dostaw energii elektrycznej zrealizowanych od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r., przysługuje rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym, zwaną dalej "ceną umowną", w zakresie ograniczonym do sumy składowych ceny umownej, o których mowa w ust. 10, zwanym dalej "zakresem referencyjnym ceny umownej", a ceną maksymalną.",

   d) w ust. 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży odbiorcy uprawnionemu;",

   e) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

    "18. Podmiotowi uprawnionemu stosującemu cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 14 października 2022 r., w zakresie dostaw energii elektrycznej zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, przysługuje rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców, o których mowa w art. 3 ust. 2, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy i różnicy między ceną wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii.",

   f) dodaje się ust. 22 w brzmieniu:

    "22. Pierwszy wniosek, o którym mowa w ust. 15, składa się w terminie od dnia 16 stycznia do dnia 25 stycznia 2023 r.";

  7) w art. 9 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) oświadczenie o ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu uprawnionego;";

  8) w art. 12 w ust. 8 po wyrazach "w zakresie obrotu energią elektryczną" dodaje się wyrazy "lub wytwarzania energii elektrycznej;";

  9) w art. 13:

   a) w ust. 1 we wstępie do wyliczenia wyrazy "do dnia 31 maja 2024 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 30 czerwca 2024 r.",

   b) w ust. 7 wyrazy "art. 12 ust. 2-8" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 3-8";

  10) w art. 17:

   a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Zarządca rozliczeń może, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazać na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni, środki z rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na rachunek Funduszu.",

   b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

    "11. Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.";

  11) w art. 18 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

   "Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.";

  12) w art. 20 w ust. 1 wyrazy "o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b oraz c";

  13) w art. 21 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   "10) paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostarczane sieciami gazowymi lub gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu art. 3 pkt 11e ustawy - Prawo energetyczne, lub gaz ziemny transportowany siecią gazociągów kopalnianych w rozumieniu art. 3 pkt 11c ustawy - Prawo energetyczne";

  14) w art. 22 w pkt 1 po wyrazach "1 MW" dodaje się wyrazy "lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW";

  15) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

   "Art. 22a. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się do wytwórcy energii elektrycznej wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 3 MW, a moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych instalacji nie przekracza 1 MW.";

  16) w art. 23:

   a) w ust. 1 i 2 po wyrazach "w art. 21" dodaje się wyrazy "ust. 1",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, ustalają odpis na Fundusz zgodnie z ust. 1 i 2 gdzie wszystkie wartości oblicza się w okresach od:

     1) pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca rozliczeniowego;

     2) jedenastego do dwudziestego dnia miesiąca rozliczeniowego;

     3) dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.";

  17) w art. 24:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują na rachunek Funduszu sumę odpisów na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za które została zrealizowana płatność w miesiącu rozliczenia. Suma odpisów na Fundusz, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi wartość odpisów na Fundusz za:

     1) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1 - wszystkie dni,

     2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 2 - wszystkie okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2a

    - miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie, termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe zgromadzone z odpisu na Fundusz w kwocie nie wyższej niż prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłaty rekompensat, zaliczek, o których mowa w art. 8, i prognozowanych nadwyżek, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 30 ust. 7 pkt 2 lit. b, oraz rekompensat i zaliczek, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243), w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Kwotę w wysokości 576.000.000 złotych pochodzącą ze środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz można przeznaczyć na wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w art. 62g ust. 1, art. 62h ust. 1 pkt 2 i art. 62i ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723 i 2127).";

  18) w art. 25 w ust. 2:

   a) w pkt 7 w części wspólnej po wyrazie "dni" dodaje się wyrazy "w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1, albo za poszczególne okresy w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 2,",

   b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

    "7a) dane wykorzystane do obliczenia limitu ceny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3;";

  19) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

   "Art. 25a. 1. W przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz podmioty, o których mowa w art. 21, składają korektę sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz do zarządcy rozliczeń wraz ze sprawozdaniem potwierdzającym odpis na Fundusz za miesiąc następujący po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające konieczność dokonania korekty.

   2. Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 28 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 r.

   3. W przypadku gdy z korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, wynika, że przekazana na rachunek Funduszu wartość odpisu na Fundusz jest:

    1) zaniżona - podmiot, o którym mowa w art. 21, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, przekazuje na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1;

    2) zawyżona - podmiot, o którym mowa w art. 21:

     a) pomniejsza odpis na Fundusz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została złożona korekta sprawozdania, będąca podstawą do obliczenia kwoty pomniejszenia równa różnicy między odpisem na Fundusz obliczonym w korekcie sprawozdania a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1,

     b) składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot przekazanej nadwyżki, w przypadku gdy ta kwota dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21, albo kiedy korekta sprawozdania została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku.

   4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 21, nie dokonał wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia upływu tego terminu.

   5. Do korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1, art. 26-28 stosuje się odpowiednio.";

  20) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, pod względem kompletności przekazanych danych i prawidłowości dokonanych obliczeń w zakresie danych zawartych w sprawozdaniu.";

  21) w art. 28 w ust. 7 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

   "b) przekazania z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), na wniosek zarządcy rozliczeń na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 21, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 - w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.";

  22) w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 2";

  23) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

   "Art. 40a. Do obliczenia ceny referencyjnej miesięcznej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. przepis art. 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

  24) w art. 43 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, od dnia w którym wykorzystanie środków wyniesie 95% zarządca rozliczeń wstrzymuje zatwierdzanie wniosków złożonych po tym dniu i wypłaty rekompensat wynikających z tych wniosków. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o wypłatę rekompensat złożonych od dnia stwierdzenia wykorzystania środków w wysokości 95% do dnia 25 stycznia 2024 r., zarządca rozliczeń dokonuje proporcjonalnego obniżenia każdej kwoty z każdego złożonego wniosku o rekompensatę, która nie została wypłacona po dniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a następnie dokonuje wypłat tych rekompensat w obniżonej wysokości.".