Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01 - bieżąca
 zmieniony przez

Istniejące wersje czasowe rozdziału 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Rozdział 8

 Pomoc na finansowanie ryzyka

Istniejące wersje czasowe § 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 26. 1. Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy na finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej w przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może zostać przeznaczona na refinansowanie pod warunkiem określonym w art. 21 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 27. 1. Wkład publiczny związany z udzielaniem pomocy na finansowanie ryzyka jest przekazywany pośrednikom finansowym zgodnie z art. 21 ust. 9-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pośrednicy finansowi zgodnie z art. 21 ust. 14-17 rozporządzenia nr 651/2014 udzielają pomocy przedsiębiorcom kwalifikowalnym.

3. Na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych pomoc na finansowanie ryzyka może przybrać formę inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi-kapitałowej, pożyczki albo kombinacji tych rozwiązań.

4. W przypadku gdy wkład publiczny przekazany pośrednikowi finansowemu ma formę kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego, o których mowa w art. 21 ust. 9 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, do celów zarządzania płynnością można wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego kapitału zadeklarowanego pośrednika finansowego.

Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka wybiera pośredników finansowych i zarządzających funduszami w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obiektywnymi kryteriami oraz warunkami określonymi w art. 21 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

    1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014;

    2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub podmiot zarządzający funduszami spełniają warunki, o których mowa w art. 21 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. 1. W przypadku ustanawiania zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014 mechanizmów podziału zysków i strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym w procedurze wyboru pośredników finansowych jest preferowany asymetryczny podział zysku.

2. W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym pierwsza strata, która jest pokrywana przez inwestora publicznego, jest ograniczona do 25% łącznej wartości inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu inwestycji kapitałowej, inwestycji quasi -kapitałowej lub inwestycji dłużnej przedsiębiorcom kwalifikowalnym pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub przedsiębiorców kwalifikowalnych, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego na minimalnych poziomach zgodnie z art. 21 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku gdy instrument finansowy wdrażany jest przez pośrednika finansowego i ukierunkowany na przedsiębiorców kwalifikowalnych na różnych etapach rozwoju, o których mowa w art. 21 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014, pośrednik finansowy osiąga wysokość udziału prywatnego zgodnie z art. 21 ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014, chyba że wymagany udział niezależnych inwestorów prywatnych zostanie osiągnięty na poziomie przedsiębiorców kwalifikowalnych.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 32. Łączna kwota dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka na przedsiębiorcę kwalifikowalnego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 21 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.