Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.11.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. 1. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na inwestycję umożliwiającą propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

2. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na projekty w zakresie:

    1) produkcji energii elektrycznej lub magazynowania energii elektrycznej lub magazynowania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;

    2) produkcji lub magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu, i paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

    3) produkcji, przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

    4) jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;

    5) magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączonych z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji nie może zostać udzielona na inwestycję umożliwiającą wsparcie energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego.

6. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

8. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w tym przepisie.