Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.11.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje pomocy finansowej:

  1) regionalną pomoc inwestycyjną;

  2) pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

  3) pomoc dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na wspieranie innowacyjności;

  4) (uchylony)

  4a) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach;

  4b) pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach;

  5) pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji;

  6) pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;

  7) pomoc na finansowanie ryzyka;

  8) pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność;

  9) pomoc de minimis.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1:

  1) pkt 1-3 i 4a-8 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

  2) pkt 9 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

3. Pomoc finansowa może zostać udzielona w ramach jednego albo kilku przeznaczeń pomocy objętych rozporządzeniem, w szczególności w formie premii ekologicznej i premii technologicznej przeznaczonych na częściową spłatę kredytu ekologicznego lub kredytu technologicznego.