Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.11.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.28
do 2023.10.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2441
2023.11.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. 1. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka wybiera pośredników finansowych oraz inwestorów prywatnych lub podmioty zarządzające w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz mającego na celu ustanowienie odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, a także z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym rozdziale.

2. Podmiot udzielający pomocy na finansowanie ryzyka, dokonując wyboru pośredników finansowych:

  1) nie wprowadza rozróżnienia ze względu na miejsce prowadzenia przez nich działalności gospodarczej lub rejestracji w odpowiednim rejestrze w którymkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  2) może wymagać spełnienia przez nich określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji.

3. Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

  1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za spełniony, w przypadku gdy:

   a) przewiduje procedurę należytej staranności w celu zapewnienia racjonalnej ekonomicznie strategii inwestycyjnej służącej do wdrożenia pomocy finansowania ryzyka, w tym polityki dywersyfikacji ryzyka ukierunkowanej na osiągnięcie rentowności i efektywnej skali pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego danego portfela inwestycji,

   b) pomoc na finansowanie ryzyka udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym opiera się na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat produktu, sprzedaży, kształtowania się rentowności oraz zachowania trwałości finansowej,

   c) dla każdej inwestycji kapitałowej i inwestycji quasi-kapitałowej istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia;

  2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub podmiot zarządzający spełniają następujące warunki:

   a) są obowiązani z mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę i w dobrej wierze oraz do zapewnienia braku konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki, a do podmiotów zarządzających także nadzór regulacyjny,

   b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym,

   c) otrzymują wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część ryzyka związanego z inwestycją podwyższonego ryzyka przez współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy podmiotu zarządzającego są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego,

   d) określą strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe inwestycji,

   e) inwestorzy mają prawo do bycia reprezentowanymi w organach zarządzających pośrednikiem finansowym.