Ustawa z dnia 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.07.01
 
zmieniony przez
art. 14 
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 2180
2023.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2:

   a) (uchylona)

   b) w pkt 31:

    - w lit. a uchyla się tiret trzecie,

    - uchyla się lit. b;

  2) w art. 66 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy, za który mają być przesłane księgi określone w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy zmienianej w art. 2, zakończy się przed dniem 31 grudnia 2025 r., księgi te są przesyłane w terminie do końca marca 2026 r."

  3) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu:

   "Art. 69b. Przepisy art. 7 ust. 6a i art. 7a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 mają zastosowanie również do strat powstałych przed rokiem podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2021 r.";

  4) po art. 77a dodaje się art. 77b w brzmieniu:

   "Art. 77b. Przepisy art. 109 ust. 11g-11j ustawy zmienianej w art. 14, przepis art. 35 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy wydane na podstawie art. 109 ust. 11k ustawy zmienianej w art. 14 stosuje się od dnia 1 lipca 2023 r.";

  5) w art. 89:

   a) w pkt 4 skreśla się wyrazy "art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b,",

   b) (uchylona)