Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
dodany przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 29b
2023.12.31
dodany przez

Art. 59b. 1. Wytwórca ciepła, na wniosek sprzedawcy ciepła w danym systemie ciepłowniczym złożony nie później niż do dnia 30 września 2024 r., jest obowiązany przekazać temu sprzedawcy ciepła informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną oraz cenie nośnika ciepła lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą, za każdy miesiąc wskazany w tym wniosku przypadający w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Wytwórca ciepła, który nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 100 000 zł i nie wyższej niż 10% przychodu ukaranego wytwórcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością wykonywaną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary pieniężnej nie może być niższa niż 100 000 zł i nie wyższa niż 10% przychodu ukaranego wytwórcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza w drodze decyzji administracyjnej Prezes URE.

4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6-7a ustawy - Prawo energetyczne.