Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
dodany przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 15a
2023.12.31
dodany przez

Art. 15a. 1. Sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosowali w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, obniżoną cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną oraz cenę nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło ustalone z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, przysługuje świadczenie wyrównawcze wypłacane na ich wniosek.

2. Świadczenie wyrównawcze, o którym mowa w ust. 1, przysługuje sprzedawcy ciepła za poszczególne miesiące w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w kwocie ustalonej:

  1) zgodnie ze wzorem:

KSW = [(CC - CCR) × Wc + ( CM 
 CMR ) × Wm + (CN - CNR) × Wn] × (1 + T) - WR,

   -   
12

12

  2) a w przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło i stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną - zgodnie ze wzorem:

  KSW = [(SC - SCR) × Wc + (SM - SMR) × Wm] × (1 + T) - WR,

  - gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  KSW - kwotę miesięcznego świadczenia wyrównawczego dla danego sprzedawcy ciepła, wynikającą ze stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, cen sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła, ustalonych zgodnie z art. 3 [zł],

  CC - cenę ciepła ze stosowanej w danym miesiącu taryfy dla ciepła [zł/GJ],

  CM - cenę za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

  CN - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin - wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę,

  SC - stawkę opłaty za ciepło [zł/GJ],

  SM - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

  CCR - cenę ciepła stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/GJ],

  CMR - cenę za zamówioną moc cieplną stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/MW],

  CNR - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 - wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę,

  SCR - stawkę opłaty za ciepło stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/GJ],

  SMR - stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 1-5 [zł/MW],

  Wc - ilość ciepła dostarczonego do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [GJ],

  Wm - wielkość zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [MW],

  Wn - ilość dostarczonego nośnika do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, która w danym miesiącu rozliczona została z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [w metrach sześciennych lub w tonach],

  T - stawkę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła [%],

  WR - sumę kwot otrzymanych tytułem stosowania w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, ustalonych jako suma:

   1) rekompensat uzyskanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego bezpośrednio od podmiotu wypłacającego przypadających na odbiorców ciepła obsługiwanych przez danego sprzedawcę, oraz

   2) kwot (obniżek) otrzymanych w odniesieniu do danego okresu miesięcznego od wytwórców ciepła w związku ze stosowaniem w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

  - wartości symboli użytych w tych wzorach wyraża się liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem wartości dotyczącej wielkości zamówionej mocy cieplnej, którą wyraża się liczbowo z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

3. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego składa się do:

  1) zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1;

  2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnionego z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE.

4. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego składa się w terminie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. Termin przypadający w sobotę lub dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego z niedochowaniem terminu wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia. Zarządca rozliczeń w uzasadnionych przypadkach przywraca termin na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Termin przywraca się na wniosek podmiotu uprawnionego.

5. Wniosek o wypłatę świadczenia wyrównawczego zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

  2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;

  4) adres poczty elektronicznej;

  5) elementy składowe wzorów, o których mowa w ust. 2;

  6) ilość sprzedanego ciepła, zamówionej mocy i nośnika ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła, zamówionej mocy i nośnika dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w podziale na poszczególne miesięczne okresy rozliczeniowe dla danego systemu ciepłowniczego;

  7) wnioskowaną wysokość świadczenia wyrównawczego dla danego systemu ciepłowniczego;

  8) wnioskowaną łączną wysokość świadczenia wyrównawczego;

  9) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6;

  10) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone świadczenie wyrównawcze;

  11) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty świadczenia wyrównawczego.

6. Wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia wyrównawczego sprzedawca ciepła składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, zawierające klauzulę o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że ceny lub stawki opłat, za okres objęty wnioskiem o wypłatę świadczenia wyrównawczego, stosowane względem odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 tej ustawy". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Do wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego oraz do wypłaty świadczenia wyrównawczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20.