Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.12.31
 
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. 1. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. podmiot uprawniony składa do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie rekompensaty, który uwzględnia rzeczywiste dane, o których mowa w art. 12 ust. 4.

2. Podmiot wypłacający dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i niezwłocznie informuje o jej wynikach:

    1) Prezesa URE - w przypadku zarządcy rozliczeń;

    2) właściwego miejscowo wojewodę - w przypadku wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 15 września 2023 r.

4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez podmiot wypłacający.

5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej rekompensaty, podmiot wypłacający wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty zgodnie z ust. 5, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

7. Przepisy art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 14 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie rekompensaty.

8. W przypadku gdy suma wypłaconych i rozliczonych rekompensat jest wyższa niż suma obniżek udzielonych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w związku ze stosowaniem w rozliczeniach z tymi odbiorcami średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz kwoty rekompensat przekazane sprzedawcom ciepła w związku ze stosowaniem przez tych sprzedawców w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, podmiot uprawniony zwraca tak obliczoną różnicę na rachunek podmiotu wypłacającego w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.