Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.09.01
do 2023.12.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2022.12.21
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, są wypłacane przez zarządcę rozliczeń.

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, z Funduszu w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany dalej "rachunkiem rekompensaty ciepłowniczej".

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, zarządca rozliczeń składa nie częściej niż raz na miesiąc do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ciepłowniczej.

4. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki zarządcy rozliczeń w terminie:

    1) dla czwartego kwartału 2022 r. - do dnia 31 października 2022 r.;

    2) dla pierwszego kwartału 2023 r. - do dnia 31 stycznia 2023 r.;

    3) (uchylony)

4a. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki zarządcy rozliczeń w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

6. Środki uzyskane z Funduszu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ciepłowniczej nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.).

7. Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ciepłowniczej na wypłatę rekompensat i na wypłatę wyrównań. Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie, o którym mowa w ust. 5.

8. Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 6, nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 6.

9. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ciepłowniczej oraz wymiany dokumentów i informacji określa umowa.

10. Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.