Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.09.01
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Sprzedawca ciepła w systemie ciepłowniczym przekazuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wytwórcy ciepła w tym systemie informację o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, a w przypadku kilku wytwórców ciepła lub kilku źródeł ciepła jednego wytwórcy ciepła zasilających ten system ciepłowniczy - o szacowanej ilości ciepła dla każdego źródła ciepła uwzględniającą algorytm dotyczący ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną oraz ceny nośnika ciepła umieszczonego w taryfie dystrybutora ciepła wykonującego działalność gospodarczą w tym systemie. W przypadku gdy odbiorca ciepła złożył oświadczenie po terminie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 4, lub po zmianie danych, o których mowa w art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 7, sprzedawca ciepła przekazuje informację o szacowanej ilości ciepła w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie, do wytwórcy ciepła w tym systemie.

2.  Sprzedawca ciepła w systemie ciepłowniczym przekazuje w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. wytwórcy ciepła w tym systemie informację o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, którzy złożyli oświadczenia na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, a w przypadku kilku wytwórców ciepła lub kilku źródeł ciepła jednego wytwórcy ciepła zasilających ten system ciepłowniczy - o ilości ciepła dla każdego źródła ciepła wyznaczonej na podstawie algorytmu dotyczącego ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną oraz ceny nośnika ciepła umieszczonego w taryfie dystrybutora ciepła wykonującego działalność gospodarczą w tym systemie.

3. W przypadku gdy odbiorca ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawca ciepła w systemie ciepłowniczym określa:

    1) szacowaną ilość ciepła, która miesięcznie będzie zużywana przez tego odbiorcę, określoną na podstawie danych historycznych, o której informację przekazuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wytwórcy ciepła w tym systemie,

    2) rzeczywistą ilość ciepła sprzedaną do tego odbiorcy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., o której informację przekazuje wytwórcy ciepła w tym systemie w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

- jako całość sprzedanego ciepła do tego odbiorcy.