Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.05.10
do 2023.08.31
zmieniony przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 12c
2023.02.15
dodany przez
2023.05.10
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12c.1. Wyrównanie przysługuje również sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła:

  1) wynikającej z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

  2) wynikającej z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 3 - w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż wskazany w pkt 1.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła, ale niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej powiększony o podatek od towarów i usług iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między ceną dostawy ciepła i ceną:

  1) wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

  2) wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 3 pkt 3 - w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż wskazany w pkt 1.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena dostawy ciepła była wyższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła i nie mniejsza niż średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, wyrównanie przysługuje w kwocie stanowiącej powiększony o podatek od towarów i usług iloczyn ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz różnicy między średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe i ceną:

  1) wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

  2) wynikającą z cen i stawek opłat ustalonych zgodnie z art. 3a ust. 3 pkt 3 - w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż wskazany w pkt 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w cenie dostawy ciepła uwzględnia się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w danym systemie ciepłowniczym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, wyrównanie wypłaca się na wniosek sprzedawcy ciepła złożony nie wcześniej niż w terminie 15 dni i nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Wysokość wyrównania, w danym okresie rozliczeniowym, oblicza sprzedawca ciepła.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

  2) oznaczenie sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania i jego siedziby;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania;

  4) adres poczty elektronicznej sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania;

  5) ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. [GJ];

  6) dane niezbędne do wykonania obliczenia wyrównania;

  7) wnioskowaną wysokość wyrównania;

  8) oświadczenie, że sprzedawca ciepła uprawniony do otrzymania wyrównania nie skorzystał ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2;

  9) oświadczenie sprzedawcy ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;

  10) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone wyrównanie;

  11) inne informacje niezbędne do wypłacenia wyrównania.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, wyrównanie wypłaca się jednorazowo.

10. Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do:

  1) zarządcy rozliczeń - w przypadku sprzedawcy ciepła prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie koncesji;

  2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby sprzedawcy ciepła - w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż wskazany w pkt 1.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, oraz do wypłaty i rozliczenia wyrównania, w przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7, 8 i 10 oraz art. 12a ust. 7 i 8, art. 12b ust. 1-7, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20, przy czym w rozliczeniu tego wyrównania uwzględnia się wyrównanie wypłacone w przypadku, o którym mowa w ust. 1-3.