Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.02.15
do 2023.08.31
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 62
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2022.11.04
zmieniony przez
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 62. 1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrównania, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12c, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosi w latach 2022-2023 14.500.000.000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony)