Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.02.15
do 2023.08.31
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 31a
2023.02.15
dodany przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31a. 1. W celu dalszego ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, jest dostarczane do odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowego wyrównania z budżetu gminy.

2. Dodatkowe wyrównanie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane i wypłacane na podstawie uchwały rady gminy określającej w szczególności warunki i tryb jego ustalenia i przekazania oraz procent wartości wyrównania ustalanego na podstawie art. 12a ust. 1. Dodatkowe wyrównanie pomniejsza wysokość maksymalnej ceny dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, i nie stanowi podstawy do wyliczenia rekompensaty lub wyrównania.

3. Do naliczania, przekazywania, rozliczania i zwrotu nienależnie pobranej dodatkowej rekompensaty lub dodatkowego wyrównania stosuje się odpowiednio przepisy art. 12a ust. 1-9 i ust. 10 pkt 2, art. 12b ust. 1-6, art. 13 ust. 3, art. 14, art. 17, art. 19 i art. 20.

4. Jeżeli wartość dodatkowego wyrównania, o którym mowa w ust. 1, określonego w uchwale rady gminy wynosi więcej niż 10% wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1, gmina może zostać w całości lub w części zwolniona z konieczności zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, określonego w uchwale, o której mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach edycji, w których nabory wniosków o dofinansowanie zostaną ogłoszone po wejściu w życie ustawy.

5. Zakres zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, określi Rada Ministrów, w drodze uchwały.