Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.09.19
do 2023.02.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1967
2023.02.15
zmieniony przez
2023.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1772
2023.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych za pośrednictwem wojewodów w granicach kwot określonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie w terminie do:

  1) dnia 15 stycznia 2023 r. rozliczenie ze środków na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków;

  2) 15. dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od rozpoczęcia udzielania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, rozliczenie środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego dany kwartał wypłaty rekompensat, z tym że zapotrzebowanie na środki ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.

4. Wniosek o przekazanie gminom środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych właściwy wojewoda składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku bankowego. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki wojewodzie w terminie:

  1) na wypłaty za czwarty kwartał 2022 r. - do dnia 31 października 2022 r.;

  2) na wypłaty za pierwszy kwartał 2023 r. - do dnia 31 stycznia 2023 r.;

  3) za kwiecień 2023 r. - do dnia 30 kwietnia 2023 r.

5. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu w terminie do dnia:

  1) 31 stycznia 2023 r. - w przypadku środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

  2) 31 grudnia 2023 r. - w przypadku środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2.

6. Wojewoda całość odsetek od otrzymanych środków przekazuje na rachunek Funduszu.