Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.08.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1833

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1453) w § 2:

  1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie:

    a) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) składanego na podstawie art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.),

    b) zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), składanego na podstawie art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;";

  2) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

   "12) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1), składanych na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.08.2022 r.