Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2012 r.

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory:

  1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzory:

  1) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

  2) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

  3) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

  4) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia

- stanowiące załączniki do zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

§ 2. 1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.*)

______________________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.08.2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 148, poz. 1045), które traci moc z dniem 1.12.2008 r. na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316).

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
PIT-28. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1.01.2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz
Załącznik nr 2

PIT-16A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 3

PIT-19A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-19A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
PIT-28/A. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1.01.2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Załącznik nr 5

PIT-28/B. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28/B. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-28/B. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 6

 
PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1.01.2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Istniejące wersje czasowe zał. nr 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 211, poz. 1328
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 7

 
PIT/D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

Uwaga od redakcji:
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.11.2010 r. zmieniającego niniejsze rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. nr 233, poz. 1528), zgodnie z § 2 tego rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1.01.2010 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz