Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1576

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260 i 1504) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w tytule II w dziale II dodaje się art. 84a w brzmieniu:

   "Art. 84a. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o:

    1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,

    2) mieście o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy

   - należy przez to rozumieć, że liczby te zostały ustalone zgodnie z danymi statystycznymi na koniec roku poprzedniego.";

  2) w art. 87:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, stanowią:

     1) aglomeracje;

     2) miasta;

     3) pozostały obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji i miast.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, oraz ich nazwy, kody i obszary określa załącznik do ustawy.",

   c) uchyla się ust. 3;

  3) art. 92b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 92b. 1. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu, są udostępniane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na stronie udostępnia się również informacje o obowiązujących programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach, o których mowa w art. 91, lub planach działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92.

   2. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje o programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach, o których mowa w art. 91, lub planach działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92, w celu ich udostępnienia na stronie internetowej.";

  4) w art. 94:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacje o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.",

   b) w ust. 2a pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92;

    2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.",

   c) dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

    "2c. Na potrzeby sporządzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta przekazują, w zakresie swojej właściwości, właściwemu zarządowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

     1) co roku, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92;

     2) w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.",

   d) w ust. 3 wyrazy "w ust. 1f-2a" zastępuje się wyrazami "w ust. 1f-2a i 2c";

  5) w art. 96a w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) terminowego przekazania sprawozdań:

    a) okresowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92,

    b) końcowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92.";

  6) po art. 204 dodaje się art. 204a w brzmieniu:

   "Art. 204a. 1. Podczas dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji określonych w pozwoleniu zintegrowanym, w przypadku gdy ta ocena odbywa się na podstawie wyników ciągłych pomiarów wielkości emisji do powietrza, uwzględnia się niepewność pomiarową.

   2. Przekroczenie wielkości dopuszczalnej emisji, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie uśrednionych wyników ciągłych pomiarów, o których mowa w ust. 1, pomniejszonych o niepewność pomiarową.

   3. Wyniki ciągłych pomiarów, o których mowa w ust. 1, wykorzystywane na cele inne niż ocena dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji, o których mowa w ust. 1, nie są korygowane pod względem niepewności pomiarowej.

   4. Minister właściwy do spraw klimatu, mając na celu zapewnienie właściwej weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji określonych w pozwoleniu zintegrowanym dokonywanej na podstawie wyników ciągłych pomiarów, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

    1) sposób dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji;

    2) maksymalne wartości niepewności pomiarowej dla pojedynczego wyniku pomiaru;

    3) sposób uwzględniania niepewności pomiarowych podczas dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji;

    4) sposób rozliczania przekroczeń wielkości dopuszczalnej emisji.";

  7) w art. 315a w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 4 i 5 w brzmieniu:

   "4) niedotrzymania terminów przekazania sprawozdań okresowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92,

   5) niedotrzymania terminów przekazania sprawozdań końcowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92";

  8) po art. 331 dodaje się art. 331a w brzmieniu:

   "Art. 331a. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 91 ust. 3 i 5,

   podlega karze grzywny.";

  9) dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315) w art. 3a ust. 2a otrzymuje brzmienie:

  "2a. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki, co najmniej raz na 4 lata, dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Wyniki tego przeglądu stanowią podstawę do zmiany tych wymagań.".

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 11c w ust. 5 w pkt 8 wyrazy "zgodnie z ust. 1 pkt 5" zastępuje się wyrazami "zgodnie z ust. 1 pkt 4";

  2) w art. 11d:

   a) w ust. 3 w pkt 8:

    - wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 i 9" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 6-8 i 10", 

    - wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 6" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 7",

   b) w ust. 4 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 5-7" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 6-8",

   c) w ust. 5 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 5-7" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 6-8",

   d) w ust. 11 wyrazy "o którym mowa w ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 1 pkt 9";

  3) w art. 22c:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia:

     1) zakończenia realizacji porozumienia - w przypadku ich niewykorzystania w terminach, o których mowa w art. 11c ust. 4;

     2) zwrócenia ich przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6;

     3) stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub 2, środki te podlegają zwrotowi, wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.",

   c) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

    "5a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin jej zwrotu, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Od decyzji służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

   d) uchyla się ust. 5b,

   e) dodaje się ust. 5c w brzmieniu:

    "5c. Do egzekucji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".

Art. 4. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

  "Art. 12a. 1. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w ramach dotacji celowej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 63,880 mln zł, w tym w:

   1) 2022 r. - 6,800 mln zł;

   2) 2023 r. - 8,802 mln zł;

   3) 2024 r. - 4,824 mln zł;

   4) 2025 r. - 6,716 mln zł;

   5) 2026 r. - 7,502 mln zł;

   6) 2027 r. - 4,827 mln zł;

   7) 2028 r. - 5,820 mln zł;

   8) 2029 r. - 7,463 mln zł;

   9) 2030 r. - 4,829 mln zł;

   10) 2031 r. - 6,297 mln zł.

  2. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1,5 mln zł, w tym w:

   1) 2022 r. - 0,15 mln zł;

   2) 2023 r. - 0,15 mln zł;

   3) 2024 r. - 0,15 mln zł;

   4) 2025 r. - 0,15 mln zł;

   5) 2026 r. - 0,15 mln zł;

   6) 2027 r. - 0,15 mln zł;

   7) 2028 r. - 0,15 mln zł;

   8) 2029 r. - 0,15 mln zł;

   9) 2030 r. - 0,15 mln zł;

   10) 2031 r. - 0,15 mln zł.

  3. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 46,420 mln zł, w tym w:

   1) 2022 r. - 4,462 mln zł;

   2) 2023 r. - 4,762 mln zł;

   3) 2024 r. - 5,062 mln zł;

   4) 2025 r. - 4,462 mln zł;

   5) 2026 r. - 4,662 mln zł;

   6) 2027 r. - 4,462 mln zł;

   7) 2028 r. - 4,462 mln zł;

   8) 2029 r. - 5,162 mln zł;

   9) 2030 r. - 4,462 mln zł;

   10) 2031 r. - 4,462 mln zł.

  4. W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 23,354 mln zł, w tym w:

   1) 2022 r. - 2,746 mln zł;

   2) 2023 r. - 3,930 mln zł;

   3) 2024 r. - 1,278 mln zł;

   4) 2025 r. - 2,539 mln zł;

   5) 2026 r. - 3,063 mln zł;

   6) 2027 r. - 1,279 mln zł;

   7) 2028 r. - 1,941 mln zł;

   8) 2029 r. - 3,037 mln zł;

   9) 2030 r. - 1,281 mln zł;

   10) 2031 r. - 2,260 mln zł.

  5. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1-4, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 6.

  6. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, obniża się wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.".

Art. 5. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

  "Art. 39a. 1. W latach 2024-2033 maksymalny limit wydatków Inspekcji Ochrony Środowiska będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym w:

   1) 2024 r. - 0,040 mln zł;

   2) 2025 r. - 0,040 mln zł;

   3) 2026 r. - 0,040 mln zł;

   4) 2027 r. - 0,040 mln zł;

   5) 2028 r. - 0,040 mln zł;

   6) 2029 r. - 0,040 mln zł;

   7) 2030 r. - 0,040 mln zł;

   8) 2031 r. - 0,040 mln zł;

   9) 2032 r. - 0,040 mln zł;

   10) 2033 r. - 0,040 mln zł.

  2. W latach 2024-2033 maksymalny limit wydatków Inspekcji Handlowej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym w:

   1) 2024 r. - 0,040 mln zł;

   2) 2025 r. - 0,040 mln zł;

   3) 2026 r. - 0,040 mln zł;

   4) 2027 r. - 0,040 mln zł;

   5) 2028 r. - 0,040 mln zł;

   6) 2029 r. - 0,040 mln zł;

   7) 2030 r. - 0,040 mln zł;

   8) 2031 r. - 0,040 mln zł;

   9) 2032 r. - 0,040 mln zł;

   10) 2033 r. - 0,040 mln zł.

  3. W latach 2024-2033 maksymalny limit wydatków nadzoru budowlanego będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym w:

   1) 2024 r. - 0,040 mln zł;

   2) 2025 r. - 0,040 mln zł;

   3) 2026 r. - 0,040 mln zł;

   4) 2027 r. - 0,040 mln zł;

   5) 2028 r. - 0,040 mln zł;

   6) 2029 r. - 0,040 mln zł;

   7) 2030 r. - 0,040 mln zł;

   8) 2031 r. - 0,040 mln zł;

   9) 2032 r. - 0,040 mln zł;

   10) 2033 r. - 0,040 mln zł.

  4. Organem monitorującym wykorzystanie limitu wydatków, określonego w ust. 1-3, oraz wdrażającym mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, jest odpowiednio minister właściwy do spraw klimatu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

  5. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, obniża się wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.".

Art. 6. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092) po art. 141 dodaje się art. 141a w brzmieniu:

  "Art. 141a. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, wykorzystywane do spalania przez operatora statku powietrznego albo prowadzącego instalację, uznaje się za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5 akapit pierwszy tego rozporządzenia.

  2. Przyjęte w zatwierdzonych planach monitorowania, o których mowa w art. 80 ust. 1, wymagania dotyczące potwierdzenia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, które zostały wykorzystane do spalania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., uznaje się za spełnione zgodnie z ust. 1.".

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 oraz z 2020 r. poz. 2127) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7:

   a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

    "11) 2028 - 0 zł.",

   b) w ust. 5 wyrazy "31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2028 r.",

   c) w ust. 6 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1) niewypłacone do dnia 31 grudnia 2028 r., podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2029 r.;

    2) zwrócone do dnia 31 grudnia 2028 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3, 3a, 5a i 5c ustawy zmienianej w art. 1, a niewypłacone do dnia 31 grudnia 2028 r., podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2029 r.;

    3) zwrócone po dniu 31 grudnia 2028 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3, 3a, 5a i 5c ustawy zmienianej w art. 1, podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.";

  2) w art. 11 wyrazy "31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2028 r.".

Art. 8. Strefy, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stają się strefami, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. Oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2021 w następujących strefach:

  1) miasto Kalisz,

  2) miasto Legnica,

  3) strefa wielkopolska,

  4) strefa dolnośląska

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Art. 10. Do programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91 ustawy zmienianej w art. 1, oraz planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy zmienianej w art. 1, opracowywanych w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2021 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. 1. Do programów ochrony powietrza opracowanych dla stref zaklasyfikowanych jako strefy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy zmienianej w art. 1, w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, oraz do planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy zmienianej w art. 1, opracowywanych w wyniku tej oceny, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Nie aktualizuje się programów, o których mowa w ust. 1.

Art. 12. Do spraw zwrotu środków, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w przypadkach określonych w art. 22c ust. 3 tej ustawy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 22c ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 4, art. 8 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

  2) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

____________________
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającą dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 87 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 376, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68, Dz. Urz. UE L 304 z 20.11.2010, str. 18 i Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4 i Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 141);
3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17 i Dz. Urz. UE L 158 z 19.06.2012, str. 25).
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 27.07.2022 r.
Załącznik

STREFY, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA, ORAZ ICH NAZWY, KODY I OBSZARY

Lp.

Województwo

Nazwa strefy

Kod strefy

Obszar strefy

1

dolnośląskie

aglomeracja wrocławska

PL0201

Wrocław - miasto na prawach powiatu

2

miasto Legnica

PL0202

Legnica - miasto na prawach powiatu

3

miasto Wałbrzych

PL0203

Wałbrzych - gmina o statusie miasta

4

strefa dolnośląska

PL0204

Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu

powiat głogowski

powiat kłodzki

powiat oławski

powiat wałbrzyski z wyłączeniem miasta Wałbrzych (gmina o statusie miasta)

powiat zgorzelecki

powiat bolesławiecki

powiat lubański

powiat lwówecki

powiat dzierżoniowski

powiat świdnicki

powiat jaworski

powiat legnicki

powiat złotoryjski

powiat karkonoski

powiat kamiennogórski

powiat lubiński

powiat polkowicki

powiat górowski

powiat milicki

powiat oleśnicki

powiat trzebnicki

powiat strzeliński

powiat ząbkowicki

powiat średzki

powiat wołowski

powiat wrocławski

5

kujawsko-pomorskie

aglomeracja bydgoska

PL0401

Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu

6

miasto Toruń

PL0402

Toruń - miasto na prawach powiatu

7

miasto Włocławek

PL0403

Włocławek - miasto na prawach powiatu

8

strefa kujawsko-pomorska

PL0404

Grudziądz - miasto na prawach powiatu

powiat bydgoski

powiat inowrocławski

powiat lipnowski

powiat nakielski

powiat toruński

powiat brodnicki

powiat rypiński

powiat chełmiński

powiat grudziądzki

powiat świecki

powiat golubsko-dobrzyński

powiat wąbrzeski

powiat mogileński

powiat żniński

powiat sępoleński

powiat tucholski

powiat aleksandrowski

powiat radziejowski

powiat włocławski

9

lubelskie

aglomeracja lubelska

PL0601

Lublin - miasto na prawach powiatu

10

strefa lubelska

PL0602

Biała Podlaska - miasto na prawach powiatu

Chełm - miasto na prawach powiatu

Zamość - miasto na prawach powiatu

powiat bialski

powiat łukowski

powiat radzyński

powiat biłgorajski

powiat hrubieszowski

powiat janowski

powiat tomaszowski

powiat zamojski

powiat chełmski

powiat krasnostawski

powiat lubelski

powiat kraśnicki

powiat opolski

powiat puławski

powiat rycki

powiat świdnicki

powiat lubartowski

powiat łęczyński

powiat parczewski

powiat włodawski

11

lubuskie

miasto Gorzów Wielkopolski

PL0801

Gorzów Wielkopolski - miasto na prawach powiatu

12

miasto Zielona Góra

PL0802

Zielona Góra - miasto na prawach powiatu

13

strefa lubuska

PL0803

powiat gorzowski

powiat strzelecko-drezdenecki

powiat nowosolski

powiat wschowski

powiat słubicki

powiat sulęciński

powiat międzyrzecki

powiat krośnieński

powiat świebodziński

powiat zielonogórski

powiat żarski

powiat żagański

14

łódzkie

aglomeracja łódzka

PL1001

Łódź - miasto na prawach powiatu

część powiatu pabianickiego - gminy: Konstantynów Łódzki, Pabianice

część powiatu zgierskiego - gminy: Aleksandrów Łódzki - miasto, Zgierz

15

strefa łódzka

PL1002

Piotrków Trybunalski - miasto na prawach powiatu

Skierniewice - miasto na prawach powiatu

powiat łęczycki

powiat kutnowski

powiat poddębicki

obszar powiatu zgierskiego, z wyjątkiem gmin: Aleksandrów Łódzki - miasto, Zgierz, należących do aglomeracji łódzkiej

obszar powiatu pabianickiego, z wyjątkiem gmin: Konstantynów Łódzki, Pabianice, należących do aglomeracji łódzkiej

powiat tomaszowski

powiat piotrkowski

powiat opoczyński

powiat bełchatowski

powiat radomszczański

powiat pajęczański

powiat sieradzki

powiat zduńskowolski

powiat łaski

powiat wieluński

powiat wieruszowski

powiat skierniewicki

powiat łódzki wschodni

powiat rawski

powiat łowicki

powiat brzeziński

16

małopolskie

aglomeracja krakowska

PL1201

Kraków - miasto na prawach powiatu

17

miasto Tarnów

PL1202

Tarnów - miasto na prawach powiatu

18

strefa małopolska

PL1203

Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu

powiat bocheński

powiat brzeski

powiat chrzanowski

powiat olkuski

powiat oświęcimski

powiat dąbrowski

powiat tarnowski

powiat limanowski

powiat nowosądecki

powiat gorlicki

powiat krakowski

powiat wielicki

powiat miechowski

powiat proszowicki

powiat myślenicki

powiat suski

powiat wadowicki

powiat nowotarski

powiat tatrzański

19

mazowieckie

aglomeracja warszawska

PL1401

Warszawa - miasto na prawach powiatu

20

miasto Płock

PL1402

Płock - miasto na prawach powiatu

21

miasto Radom

PL1403

Radom - miasto na prawach powiatu

22

strefa mazowiecka

PL1404

Ostrołęka - miasto na prawach powiatu

Siedlce - miasto na prawach powiatu

powiat legionowski

powiat nowodworski

powiat otwocki

powiat piaseczyński

powiat wołomiński

powiat ciechanowski

powiat pułtuski

powiat mławski

powiat żuromiński

powiat grójecki

powiat garwoliński

powiat kozienicki

powiat białobrzeski

powiat ostrołęcki

powiat makowski

powiat przasnyski

powiat wyszkowski

powiat ostrowski

powiat gostyniński

powiat płoński

powiat płocki

powiat sierpecki

powiat pruszkowski

powiat grodziski

powiat żyrardowski

powiat przysuski

powiat szydłowiecki

powiat radomski

powiat zwoleński

powiat lipski

powiat łosicki

powiat siedlecki

powiat sokołowski

powiat węgrowski

powiat miński

powiat warszawski zachodni

powiat sochaczewski

23

opolskie

miasto Opole

PL1601

Opole - miasto na prawach powiatu

24

strefa opolska

PL1602

powiat kędzierzyńsko-kozielski

powiat brzeski

powiat nyski

powiat głubczycki

powiat prudnicki

powiat krapkowicki

powiat strzelecki

powiat namysłowski

powiat kluczborski

powiat oleski

powiat opolski

25

podkarpackie

miasto Rzeszów

PL1801

Rzeszów - miasto na prawach powiatu

26

strefa podkarpacka

PL1802

Przemyśl - miasto na prawach powiatu

powiat jasielski

powiat przeworski

powiat jarosławski

powiat lubaczowski

Krosno - miasto na prawach powiatu

powiat krośnieński

powiat sanocki

powiat mielecki

powiat dębicki

powiat ropczycko-sędziszowski

powiat przemyski

powiat bieszczadzki

powiat leski

powiat rzeszowski

powiat brzozowski

powiat strzyżowski

powiat łańcucki

powiat kolbuszowski

Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu

powiat tarnobrzeski

powiat stalowowolski

powiat niżański

powiat leżajski

27

podlaskie

aglomeracja białostocka

PL2001

Białystok - miasto na prawach powiatu

28

strefa podlaska

PL2002

Łomża - miasto na prawach powiatu

Suwałki - miasto na prawach powiatu

powiat białostocki

powiat grajewski

powiat hajnowski

powiat bielski

powiat siemiatycki

powiat łomżyński

powiat kolneński

powiat moniecki

powiat sokólski

powiat augustowski

powiat suwalski

powiat sejneński

powiat zambrowski

powiat wysokomazowiecki

29

pomorskie

aglomeracja trójmiejska

PL2201

Gdańsk - miasto na prawach powiatu

Gdynia - miasto na prawach powiatu

Sopot - miasto na prawach powiatu

30

strefa pomorska

PL2202

Słupsk - miasto na prawach powiatu

powiat bytowski

powiat chojnicki

powiat człuchowski

powiat gdański

powiat kartuski

powiat kościerski

powiat kwidzyński

powiat tczewski

powiat starogardzki

powiat lęborski

powiat słupski

powiat nowodworski

powiat malborski

powiat sztumski

powiat pucki

powiat wejherowski

31

śląskie

aglomeracja górnośląska

PL2401

Bytom - miasto na prawach powiatu

Chorzów - miasto na prawach powiatu

Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu

Gliwice - miasto na prawach powiatu

Jaworzno - miasto na prawach powiatu

Katowice - miasto na prawach powiatu

Mysłowice - miasto na prawach powiatu

Piekary Śląskie - miasto na prawach powiatu

Ruda Śląska - miasto na prawach powiatu

Siemianowice Śląskie - miasto na prawach powiatu

Sosnowiec - miasto na prawach powiatu

Świętochłowice - miasto na prawach powiatu

Tychy - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu

32

aglomeracja rybnicko-jastrzębska

PL2402

Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu

Rybnik - miasto na prawach powiatu

Żory - miasto na prawach powiatu

33

miasto Bielsko-Biała

PL2403

Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu

34

miasto Częstochowa

PL2404

Częstochowa - miasto na prawach powiatu

35

strefa śląska

PL2405

powiat bielski

powiat cieszyński

powiat żywiecki

powiat bieruńsko-lędziński

powiat pszczyński

powiat częstochowski

powiat kłobucki

powiat myszkowski

powiat lubliniecki

powiat gliwicki

powiat mikołowski

powiat raciborski

powiat rybnicki

powiat wodzisławski

powiat tarnogórski

powiat będziński

powiat zawierciański

36

świętokrzyskie

miasto Kielce

PL2601

Kielce - miasto na prawach powiatu

37

strefa świętokrzyska

PL2602

powiat kielecki

powiat konecki

powiat opatowski

powiat ostrowiecki

powiat skarżyski

powiat starachowicki

powiat buski

powiat jędrzejowski

powiat kazimierski

powiat pińczowski

powiat sandomierski

powiat staszowski

powiat włoszczowski

38

warmińsko-mazurskie

miasto Olsztyn

PL2801

Olsztyn - miasto na prawach powiatu

39

miasto Elbląg

PL2802

Elbląg - miasto na prawach powiatu

40

strefa warmińsko-mazurska

PL2803

powiat elbląski

powiat olsztyński

powiat bartoszycki

powiat kętrzyński

powiat braniewski

powiat lidzbarski

powiat ełcki

powiat olecki

powiat gołdapski

powiat giżycki

powiat węgorzewski

powiat iławski

powiat ostródzki

powiat mrągowski

powiat szczycieński

powiat piski

powiat nidzicki

powiat działdowski

powiat nowomiejski

41

wielkopolskie

aglomeracja poznańska

PL3001

Poznań - miasto na prawach powiatu

42

miasto Kalisz

PL3002

Kalisz - miasto na prawach powiatu

43

strefa wielkopolska

PL3003

Konin - miasto na prawach powiatu

Leszno - miasto na prawach powiatu

powiat czarnkowsko-trzcianecki

powiat chodzieski

powiat wągrowiecki

powiat wrzesiński

powiat gnieźnieński

powiat słupecki

powiat leszczyński

powiat gostyński

powiat rawicki

powiat krotoszyński

powiat jarociński

powiat pleszewski

powiat kaliski

powiat koniński

powiat kolski

powiat turecki

powiat kościański

powiat śremski

powiat średzki

powiat międzychodzki

powiat nowotomyski

powiat grodziski

powiat wolsztyński

powiat ostrowski

powiat ostrzeszowski

powiat kępiński

powiat złotowski

powiat pilski

powiat szamotulski

powiat obornicki

powiat poznański

44

zachodnio-pomorskie

aglomeracja szczecińska

PL3201

Szczecin - miasto na prawach powiatu

45

miasto Koszalin

PL3202

Koszalin - miasto na prawach powiatu

46

strefa zachodniopomorska

PL3203

Świnoujście - miasto na prawach powiatu

powiat choszczeński

powiat goleniowski

powiat gryfiński

powiat kołobrzeski

powiat łobeski

powiat myśliborski

powiat policki

powiat pyrzycki

powiat stargardzki

powiat szczecinecki

powiat białogardzki

powiat świdwiński

powiat drawski

powiat wałecki

powiat gryficki

powiat kamieński

powiat koszaliński

powiat sławieński

"