Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.14
do 2022.10.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
Istniejące wersje czasowe art. 79
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
2022.10.31
uchylony przez
2023.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 414
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 79. 1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu jest obowiązany do dnia 31 marca 2023 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o odpowiednio zwolnieniu od podatku akcyzowego lub obniżonej stawce tego podatku dotyczących energii elektrycznej:

    1) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo

    2) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, zostaną wysłane po dniu 30 września 2022 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.