Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.07.14
do 2023.03.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2022 r. poz. 1488
2023.03.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 414
2023.09.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. 1. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego:

    1) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 14 ust. 1-3, art. 15, art. 16 ust. 1 lub 2, art. 18 ust. 1 lub art. 22 ust. 3 lub 6, albo wykonuje je nienależycie,

    2) nie wykonuje nakazów, o których mowa w art. 23 pkt 1, art. 24 pkt 1 lub art. 25 ust. 1, albo wykonuje je nienależycie, albo narusza zakazy, o których mowa w art. 23 pkt 2, art. 24 pkt 2 lub art. 25 ust. 2,

    3) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 3-5, art. 6 ust. 1-6, art. 7 ust. 1-4, art. 8 ust. 1-6, art. 9 ust. 1 lub 2, art. 10, art. 11, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub 4, art. 19 ust. 1-6, art. 20 ust. 1 lub 2, art. 21 ust. 1-7, art. 22, art. 23 ust. 3 i 4, 8 lub 11-13, art. 24 ust. 2, 3, 6 lub 7, art. 25, art. 26 lub art. 27 ust. 1-3 rozporządzenia 2020/1503

- Komisja może, w drodze decyzji, nakazać dostawcy usług finansowania społecznościowego zaprzestanie działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowanie tych działań w przyszłości albo nałożyć na tego dostawcę karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.250.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość nie więcej niż 5% całkowitych rocznych przychodów dostawcy usług finansowania społecznościowego wykazanych w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania - w wysokości nie większej niż 5% prognozowanych całkowitych rocznych przychodów tego dostawcy w pierwszym roku działalności, jeżeli przekracza ona 2.250.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

2. W przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, albo jednostką zależną od jednostki dominującej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowite roczne przychody, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota całkowitych skonsolidowanych rocznych przychodów jednostki dominującej wykazana w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

3. Równowartość w złotych kwoty w walucie obcej oblicza się według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bilansowym, na który zostało sporządzone ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez dostawcę usług finansowania społecznościowego w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, zamiast kary pieniężnej, o której mowa w tym przepisie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści.

5. Komisja, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia 2020/1503.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może przekazać do publicznej wiadomości informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia i firmie (nazwie) dostawcy usług finansowania społecznościowego.

7. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 6 wymaga podjęcia uchwały przez Komisję.